มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 12 อิทธิบาท 4 เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จทั้งมวล

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 12

อิทธิบาท 4 เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จทั้งมวล         องค์สมเด็จพระบรมศาสดา... มิใช่เทวดาอินทร์พรหม ที่ไหน แต่ที่เลื่อนขึ้นสู่ฐานะเป็นพระอริยะได้ ก็เพราะการปฏิบัติเท่านั้น
 

        แนวปฏิบัติอย่างไหนถูก   พระองค์สอนไว้ละเอียดหมดแล้ว ปัญหาจึงเหลือแต่ว่าพวกเราจะปฏิบัติกันจริงหรือไม่เท่านั้น

 

       ดังที่พรรณนามานี้ ก็จะเห็นคำตอบ ในปัญหาข้างต้นได้แล้วว่าเพียงแต่จะท่องจำ อิติปิโส ภควาฯ ไว้ หรือเพียงแต่ระลึกถึงพระคุณเหล่านั้นไว้ จะยังไม่พอแก่พระประสงค์ของพระองค์

 

         กิจที่เราควรทำอย่างยิ่ง จึงอยู่ที่การปฏิบัติของท่าน ตามแนวปฏิบัติของท่าน
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นี้เรียกว่า อิทธิบาท 4 เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จทั้งมวลพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 2 หน้า 64

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010975360870361 Mins