บทความพิเศษ ชุด อัญเชิญพระบรมธาตุ ตอนที่ 2 ดับขันธปรินิพพาน

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2557

 

บทความพิเศษ 

 ชุด อัญเชิญพระบรมธาตุ 

 ตอนที่ 2   ดับขันธปรินิพพาน  

         

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพมาก สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ทรงอภิญญาพร้อมบริบูรณ์ ก็ยังทรงดับขันธปรินิพพาน เหลือไว้แต่พระธรรมคำสอนที่เป็นอมตธรรม และพระบรมธาตุให้พวกเราสักการะบูชา น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ             

     บุคคลใดที่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธธรรมคำสอน แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้ว ก็ยังสามารถบรรลุธรรมตามพระพุทธองค์ได้ เพราะพระธรรมคำสอนถูกต้องเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา             

    บุคคลใดได้สักการะบูชาพระบรมธาตุน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาด้วยจิตที่เลื่อมใสปานประหนึ่งว่า ได้สักการะบูชาพระบรมศาสดาต่อหน้าพระพักตร์ ก็ได้ผลบุญมหาศาล เปิดทางสวรรค์ ปิดอบายภูมิได้ เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่             

     เรามีบุญมากที่โชคดีได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ที่อุดมไปด้วยความรู้อันบริสุทธิ์ บอกหนทางการกระทำนิพพานให้แจ้งแก่มนุษย์ทั้งหลาย มองให้เห็นชีวิตที่เป็นทุกข์ หาหนทางออกอย่างผู้มีสติปัญญา มีกำลังใจสูงส่ง ไม่คิดสั้น ปลิดชีวิตหนีทุกข์ เพราะตายแล้วไม่สูญ แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวไกล ต้องสั่งสมบุญให้มากที่สุดควบคู่กับการกระทำพระนิพพานให้แจ้ง คือ ทำสมาธิ กลั่นใจให้บริสุทธิ์ กระทั่งเห็นต้นทางนิพพาน ชีวิตจะได้มีความสุข เวียนว่ายตายเกิดแต่เทวภูมิและมนุษย์ภูมิ ไม่พลาดพลั้งไปตกอบาย ไม่ประมาทในชีวิต เพราะจะช้าหรือเร็วก็ต้องตายจากโลกนี้ ก่อนตายต้องสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปให้มากที่สุด ด้วยการ ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ชำระธาตุธรรมของตัวเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการลืมความผิดพลาด แต่หนหลังให้หมดสิ้นจากใจ แก้ข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคขวางเรามิให้ทำความดีได้เต็มที่ อย่างเช่น ฝึกความเป็นคนตรงต่อเวลา จากที่นอนตื่นสาย โอ้เอ้ ขอให้ตั้งใจลงเป็นเลยว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เราต้องตื่นเช้าในเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้า ซึ่งเป็นเวลาตื่นนอนที่วิเศษสุด อากาศกำลังสดชื่น ร่างกายจะได้แข็งแรง และเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำความเพียรทางจิต นั่งสมาธิ พึงระลึกอยู่เสมอการเจริญสมาธิ ภาวนา เป็นหนทางเดียวที่จะ ตรัสรู้ธรรม ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้


บทสารคดี รัตนวนาลี

 

 Total Execution Time: 0.0011693994204203 Mins