พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2557

 

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า


.....คนเราควรเตือนสติกัน แนะนำกัน และห้ามปรามกัน  จากธรรมของอสัตบุรุษ คนที่ทำเช่นนั้นย่อมเป็นที่รักของ  คนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี"


.....บรรดานักปราขญ์บัณฑิตในกาลก่อน ท่านเห็นความสำคัญของการตักเตือนกันเป็นเสมือนหนึ่งการขี้ขุม ทรัพย์ บอกทางอันประเสริฐให้และผู้มีความกล้าหาญที่จะแนะนำตักเตือนผู้อื่นได้นั้นนอกจากจะต้องมีความปรารถนาดีเต็มเปี่ยมแล้ว ต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากที่จะตักเตือนผู้อื่นต้องอาศัยศิลปะในการพูดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือกระทบกระเทือนจิตใจ ผู้ชี้ขุมทรัพย์จึงเสมือนเป็นยอดกัลยาณมิตร ผู้ทำให้ใจของชาวโลกสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม กัลยาณมิตรจึงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะนอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังต้องสามารถตักเตือนผู้อื่นได้ดีอีกด้วย


  ธรรมะเพื่อประชาชน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010708689689636 Mins