สิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดในโลกนี้

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
สิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดในโลกนี้

.....ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าใจ ของเราเอง  นักปราชญ์บัณฑิตที่แท้จริง เวลาจะทำอะไร  เขาจะเริ่มต้นที่ใจก่อน หรือแม้กระทั่งการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนั้นต้องเริ่มที่พัฒนาคน แล้วการ  พัฒนาคนที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนั้น นอกจากให้การศึกษา วิชาความรู้แล้ว ยังต้องให้ทุกคนได้รับการฝึกหัดขัดเกลา จิตใจด้วย ให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต รู้ จักบังคับจิตใจ ไม่ปล่อยให้หลงไหลไปในสิ่งที่ไร้สาระ ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะถ้าหากใจได้รับการฝึกดีแล้ว ความคิด  คำพูด  และการกระทำก็จะดีตามไปด้วย และส่งผลให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

.....พระพุทธองค์ทรงเป็นยอดนักฝึกคนชั้นเยี่ยมของโลก ทรงสอนให้เหล่าสาวกได้รู้จักควบคุมตนเองไม่ให้กระทบ กระทั่งผู่อื่น ด้วยการฝึกใจเป็นอันดับแรกเพราะใจเป็นบ่อเกิดของทุกสรรพสิ่ง หากใจได้รับการฝึกดีแล้วใจจะมีอานุภาพสามารถปราบกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่แท้จริง เมื่อเอาชนะกิเลสอาสวะได้ ความสุขที่แท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้น.
 
ธรรมะเพื่อประชาชน
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048743009567261 Mins