การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2557

 

 

การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ


          การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ เป็นรูปแบบการฝึกสมาธิที่นิยมฝึกกันมากในพระพุทธศาสนาเถรวาทในที่นี้จักขอยกเอาการฝึกสมาธิตามแบบสายพระธุดงค์อีสาน โดยมีพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นครูผู้สอน1 ซึ่งท่านใช้คำว่า พุทโธ เป็นหลักในการภาวนาตามจังหวะลมหายใจเข้าออก นอกจากนี้ท่านยังเน้นการเดินจงกรม โดยระยะที่จะเดินประมาณ 5 เมตร ถึง 10 เมตร มองทอดสายตาดู ไปข้างหน้า ประมาณ 4 ก้าว เพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวก กำหนดจิตของเราอยู่ที่ก้าวเดินและคำภาวนา ไม่ให้จิตวอกแวกการทำสมาธิแบบอานาปานสติ จะใช้วิธีเอา ติไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก โดยภาวนาพุทโธ กำกับด้วย

         1 พระธุดงค์อีสาน คือ พระภิกษุผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดในพระพุทธศา นาเถรวาท ซึ่งท่านมักจะเดินทางปฏิบัติธรรม ตามป่าเขา ต่อมาส่วนใหญ่ท่านมักจะตั้งสำนักหรือพำนักอยู่วัดในภาคอีสาน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ