รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2549

      ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันสนับสนุนการประชาสัมพันธ์"รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์"

โดย กรมประชาสัมพันธ์สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในด้านการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด" 60 ปี ทรงครองราชย์ รวมไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด"

นายดุษฎี สินเจิมสิริ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ได้ดำเนินงานตาม Roadmap เฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2549-2551 โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน จัดการกับปัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่ เฝ้าระวังและรักษาสถานภาพไม่ให้ยาเสพติดหวนกลับมารุนแรง สร้างความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติด ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น ตระหนักในปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาของสังคมและปัญหาของชาติและเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และกำหนดให้มีการปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติดเป็นระยะโดยเริ่มจากปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด (1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2549) ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีและแผนปฏิบัติการแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับ Roadmap และมีการประเมินสถานการณ์และผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อปรับแผนให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย สำหรับกรมประชาสัมพันธ์ ได้ตอบสนองต่อ Roadmap โดยได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเด็นเนื้อหาการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีเป้าหมายและอุดมการณ์คือ " 60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด" ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

ความหมายของสิ่งเสพติด
สิ่งเสพติด หมายถึง สิ่งที่กิน ดื่ม สูบ หรือฉีด เมื่อเข้าสู่ระบบร่างกายแล้วทำให้ผู้นั้นเกิดอาการขาดไม่ได้ จะมีอาการทางจิตและทางร่างกาย จนติดเป็นนิสัย การออกฤทธิ์หรือการตอบสนองจะมีอาการแตกต่างกันออกไป สิ่งเสพติดบางประเภทก็อาจรุนแรงมากจนถึงอาจทำให้พิการ หรือ เสียชีวิตได้

 

 

ที่มา ส.ปชส.เชียงใหม่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010891834894816 Mins