ทิศเบื้องหน้า บิดามารดา

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 

ทิศเบื้องหน้า บิดามารดา

 


          บุตรมีหน้าที่ปฏิบัติต่อมารดาบิดา 5 ประการ คือ


         1. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ


         2. ช่วยทำการงานของท่าน


         3. ดำรงวงศ์ตระกูล


         4. ประพฤติตนให้เป็นผู้สมควรรับมรดก


         5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

 

         หน้าที่ของมารดาบิดาพึงมีต่อบุตร
         หน้าที่ของมารดาบิดา คือ การอนุเคราะห์บุตร 5 ประการดังนี้


        1. ห้ามไม่ให้ทำชั่ว


        2. ให้ตั้งอยู่ในความดี


        3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา


        4. หาภรรยาหรือสามีที่ สมควรให้


        5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0064423680305481 Mins