มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 45 ฌาณน่ะเป็นอย่างไร ?

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 45

ฌาณน่ะเป็นอย่างไร ?


   เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว ธรรมกายจะเห็น ทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจมรรคสัจ ต้องเข้าสมาบัติ ธรรมกายต้องเข้าสมาบัติ  ธรรมกายนั่งนิ่งเพ่งฌานทีเดียว ใจหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกาย หยุดนิ่ง

    เมื่อนิ่งถูกส่วนเข้าแล้ว ที่ธรรมกายนั่งนั่นแหละ เกิดเป็นดวงฌานขึ้นวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง
2 วา 8 ศอก กลมเป็นวงเวียนเป็นกงจักร
กลมเป็นกงเกวียนทีเดียว เหมือนแผ่นกระจกหนาคืบหนึ่ง วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง 2 วาหนาคืบหนึ่ง

   รองนั่งของธรรมกายนั้นมาจากไหน ?  ดวงฌานที่เกิดขึ้นน่ะมาจากไหน ?  ที่มาของดวงฌานนะมีมาก มาจากกสิณก็เป็นดวงฌานได้ มาจากดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ก็เป็นดวงฌานได้

    แต่ว่าเมื่อถึงธรรมกายแล้ว ใช้ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นเอง
เป็นปฐมฌาน ขยายส่วน เห็นใส เมื่อดูใสแล้วก็ขยายส่วนออกไป ขยายส่วนออกไป 2 วา กลมรอบตัวแต่ว่า หนาคืบหนึ่ง กลมเหมือนยังกับกงจักร หรือกงเกวียน กลมเหมือนอย่างวงเวียนอย่างนั้น หนาคืบหนึ่งใสเป็นแก้วผลึกทีเดียว
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 14 หน้า 10-11
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0038378000259399 Mins