“ทะนุบำรุงชาติเป็นหน้าที่ของทุกคน”

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2549

     ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีนี้ ได้มีพระประมุขจากราชอาณาจักรต่างเสด็จมาร่วมพิธีถวายพระพรรวม ๒๕ ประเทศด้วยกัน ทรงรอรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีประเทศต่างๆด้วยพระองค์เอง และทรงฉายพระรูปร่วมกันเป็นภาพประวัติศาสตร์ ณ ห้องท้องพระโลง พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุข พระราชวงศ์จากประเทศต่างๆ เสด็จฯร่วมงาน และขอบใจคนไทยทุกคน ขอให้ช่วยรักษาพัฒนาชาติบ้านเมือง ทรงมีพระราชดำรัชว่า

 

“ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางบุคคลสำคัญจากทุกสถาบันในชาติ รวมทั้งประมุข และพระราชวงศ์ จากนานาประเทศ ที่มีไมตรีจิตเสด็จฯมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้
ขอขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก ที่ได้อวยพรในนามของประชาชนชาวไทย และกล่าวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของข้าพเจ้า
ตลอดระยะเวลา 60 ปี ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น
ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล จึงขอขอบใจทุกๆ คน ที่ต่างพยายามกระทำหน้าที่ของตนด้วยเต็มกำลังความสามารถ และให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีตลอดมา
ทั้งขอขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆ ที่ทรงอุตสาหะเสด็จฯมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยทั่วกัน
ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์และภัยทุกประการ บันดาลสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อตลอดไป”

โดย.. อนุธิดา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011951649188995 Mins