คุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

 

คุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ


 

              2.1 ความเข้าใจ 2 ระดับ

 

              ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่า ความเข้าใจของคนเรามีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับพื้นผิว กับระดับลึกความเข้าใจระดับพื้นผิว เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปทางด้านกายภาพ เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับสาร และพลังงาน ภูมิศาสตร์กายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวดิน บรรยากาศ อากาศพืชและสัตว์ในถิ่นต่างๆ กายภาพ บำบัด เป็นเรื่องของการรักษาโรคทางกาย โดยอาศัยวิธีการทางฟิสิกส์แทนการใช้ยา เช่น การนวด การออกกำลังกาย เป็นต้น


               ความเข้าใจระดับพื้นผิวนี้ เป็นความเข้าใจระดับตื้นๆ มีผลทางด้านจิตใจเพียงเล็กน้อย ถ้า
เข้าใจถูกต้อง ก็ไม่มีผลให้คนเราได้ขึ้น สวรรค์ ถ้าเข้าใจผิด ก็ไม่มีผลให้คนเราตกนรกความเข้าใจระดับตื้นนี้ เมื่อเข้าไปอยู่ในใจบุคคลแล้ว ก็มักจะไม่ถอยออก หรือไม่ลืมเลือนไปจากใจโดยง่าย เนื่องจากมักถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ ครั้นนานไปก็จะกลายเป็นลักษณะนิสัย เช่นเมื่อเข้าใจว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกาย แข็งแรง คนเราก็จะพยายามคิดหาทางออกกำลังด้วย

 

วิธีการ


                 ต่างๆ จนเป็นนิสัยชอบออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น

 

                 ความเข้าใจระดับลึก เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตตามจริง ซึ่งมีสาระสำคัญที่สุดอยู่ 10 ประการ เช่น การทำทานมีผลดี กฎแห่งกรรมมีจริงเป็นจริง โลกนี้โลกหน้ามีจริงเป็นต้น ความเข้าใจระดับลึกนี้มีผลต่อจิตใจมาก ถ้าเข้าใจถูกต้อง ก็มีโอกาสคิดถูก พูดถูก ทำถูกต่อไป ผลแห่งกรรมดีทั้ง 3 ทางนี้ ย่อมก่อให้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ชีวิตก็มีความสุข เมื่อถึงคราวตายร่างกายแตก ย่อมไปบังเกิดในโลก สวรรค์ แต่ถ้าเข้าใจผิดขณะมีชีวิตอยู่ ตนเองก็ต้องเดือดร้อนเพราะการคิดผิด พูดผิด ทำผิดของตนเอง ถึงคราวหลับตาลาโลก ก็มีโอกาสตกนรก ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญ 10 ประการนั้น มีชื่อว่า "สัมมาทิฏฐิ" ซึ่งได้อธิบายไว้ในบทที่ 1 แล้วมีความจริงอยู่ว่าความเข้าใจถูกระดับลึก หรือสัมมาทิฏฐิทั้ง 10 ประการดังกล่าว เมื่อเข้าไปอยู่ในใจผู้คน (เมื่อบุคคลได้ฟังหรือได้ศึกษาจนเข้าใจ) แล้ว ไม่ช้าไม่นานก็มักจะถอยออกไป หรือลืมเลือนไปจากใจ เนื่องจากไม่ค่อยถูกนำมาใช้ ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ทำอย่างไรความเข้าใจถูกทั้ง 10 ประการจึงจะเข้าไปอยู่ในใจอย่างถาวร จนเกิดเป็นนิสัยประจำตัวประจำใจของคนเรา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012428164482117 Mins