สัทธาสัมปทา

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2557

 

 

สัทธาสัมปทา

 

              1)  สัทธาสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา หมายถึง มีความศรัทธา หรือเชื่อมั่นใน การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ เชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด ไม่บกพร่องพระธรรมคำสอนเรื่องใดที่จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งพระธรรมที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมสาระสำคัญของกฎแห่งกรรมที่จะต้องเชื่อและจำให้ขึ้นใจ ก็คือ


           1.1) เชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเป็นจริง นั่นคือ เชื่อมั่นว่าการกระทำโดยเจตนาทุก อย่างไม่ว่าดีหรือชั่ว จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลแก่ตน สืบเนื่องต่อไป และเชื่อมั่นว่าผลที่เราต้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำของเราเอง มิใช่ด้วยการรอคอยโชคชะตาฟ้าดินดลบันดาลให้ เป็นต้น


          1.2)  เชื่อมั่นในผลของกรรม นั่นคือ เชื่อมั่นว่าผลดี เกิดจากเหตุดี ผลชั่วเกิดจากเหตุชั่ว
 เช่นคนที่เมามายไร้ สติก็เพราะดื่มสุรายาเมา เด็กที่เกิดมาในครอบครัวขัด นจนยากก็เพราะในอดีตชาติเคยเป็นคนตระหนี่ไม่ให้ทานแก่ สมณพราหมณ์ คนที่มีปัญญาทางธรรมก็เพราะชอบเข้าไปศึกษาธรรมกับ สมณพราหมณ์ เป็นต้น


          1.3) เชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของตัว นั่นคือ เชื่อมั่นว่า ตนเป็นผู้สร้างเงื่อนไข
 ชีวิตของตนเอง ไม่มีเทพเจ้า ผีร้าย หรือสิ่งลึกลับใดๆสามารถบงการให้เป็นไป เช่น คนที่เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย ก็เพราะในอดีตชาติ มีปกติเบียดเบียนชีวิตสัตว์อยู่เสมอ ดังนั้นแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ เสวยวิบากกรรมของตนเองอย่างแน่นอน ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.022042647997538 Mins