สีลสัมปทา

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2557

 

สีลสัมปทา

 

               2) สีลสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยศีล หมายถึง การรักษาศีลอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปอย่างน้อยก็เป็นการรักษาศีล 5 ให้เป็นนิสัย และถ้าหาโอกาสรักษาศีล 8 เป็นครั้งคราวหรือตลอดไปก็จะมีประโยชน์มาก เพราะนอกจากผู้รักษาจะได้โอกาสั่ง สมบุญเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะเป็นโอกาสในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าผู้คนในสังคมแต่ละคนสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์จนเป็นนิสัยแล้ว นอกจากจะเป็นการพัฒนาความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองโดยตรงแล้ว จะก่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคมโดยทางอ้อม อีกด้วยซึ่งในที่สุดก็จะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมตลอไป อนึ่ง การรักษาศีล 5 นอกจากจะจัดเป็นมหาทาน เนื่องจากเป็นการให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้ว1 ยังจะเป็นทางนำความสุข 3 ประการ2 มาสู่ผู้ปฏิบัติอีก คือ


        1) ได้รับการ สรรเสริญจากสังคม

 

        2) เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติ

 

        3) เมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 Total Execution Time: 0.0031379818916321 Mins