กรรมกิเลส

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

ทำไมจึงเรียกพฤติกรรมทั้ง 4 ประการนี้ว่า "กรรมกิเลส"

 


           คำว่า "กรรมกิเลส " ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ "กรรม" กับ "กิเลส "
           คำว่า "กรรม" หมายถึง การกระทำโดยเจตนา ดังได้กล่าว แล้วในบทที่ 1
          คำว่า "กิเลส " หมายถึง ความชั่วร้าย หรือโรคร้ายทางใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ตระกูล คือ โลภะโทสะ และโมหะ ซึ่งแอบแฝงอยู่ในใจคนเรามาแต่กำเนิด อันเป็นเหตุให้คนเราแ ดงพฤติกรรมเลวร้ายต่างๆดังนั้นคำว่า "กรรมกิเลส " จึงหมายถึงการกระทำโดยเจตนาของคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเล เช่น
เมื่อเกิดความโลภ ก็คิดเอาเปรียบแล้วลงมือคดโกงผู้อื่นได้ เมื่อบันดาลโทสะก็ถึงกับทำร้ายผู้อื่นได้ ฆ่าผู้อื่นได้ เมื่อเกิดความหลง ก็แสดงพฤติกรรมชั่วร้ายได้หลากหลายรูปแบบ แม้แต่ทำร้ายตนเอง ฆ่าตนเอง หรือเมื่อกิเลส ทั้ง 3 ตระกูลออกฤทธิ์พร้อมๆ กัน คนเราก็อาจทำกรรมกิเลส ได้ครบทั้ง 4 ข้อ เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเรียก พฤติกรรมทั้ง 4 ประการดังกล่าวว่า "กรรมกิเลส " 1ใครก็ตามที่ทำกรรมกิเลส ข้อใดข้อหนึ่ง หรือครบทั้ง 4 ข้อ ก็เพราะมิจฉาทิฏฐิที่แฝงอยู่ในใจ
ได้กำเริบออกมาครอบงำใจของเขา แล้วบีบคั้นจิตใจของเขาให้แ ดงพฤติกรรมที่ไร้ศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีพฤติกรรมเยี่ยงดิรัจฉานส่วนผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมั่นอยู่ในใจเป็นลักษณะนิสัย ย่อมมีความสำนึกรับผิดชอบในศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตน จึงสามารถระมัดระวังควบคุมใจ และกิเล ในใจทั้ง 3 ตระกูลของตนเอาไว้ได้ ทำให้เว้นขาดจากกรรมกิเล 4 ประการได้โดยเด็ดขาด
เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง ย่อมมีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเสมอ ด้วยการไม่ประพฤติ กรรมกิเล 4อย่างเด็ดขาด นี่คือความรับผิดชอบประการแรก และเป็นคุณสมบัติข้อแรกของคนดีที่โลกต้องการถ้าบุคคลประพฤติกรรมกิเลส 4 จะประสบผลเสียหาย หรือมีวิบากกรรมอย่างไรการประพฤติกรรมกิเล 4 ก็คือ การทำผิดศีล ทำบาป หรือทำกรรมชั่ว บุคคลที่ทำกรรมชั่วย่อมประสบผลวิบากเป็นโทษ และทุกข์อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ถ้าวิบากแห่งกรรมชั่วปรากฏผลในปัจจุบันชาติ ย่อมเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้คนโ
ดยทั่วไป แต่ถ้าวิบากแห่งกรรมชั่วตามไปปรากฏผลข้ามภพข้ามชาติ ย่อมเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก

 

             อย่างไรก็ตาม มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิบากแห่งกรรมชั่วของบุคคลต่างๆ มากมาย ที่เป็นผลข้าม
ภพข้ามชาติปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศา นา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า นใจอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอยกมาเป็นกรณีศึกษา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010762500762939 Mins