ทิศเบื้องหน้า

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

ทิศเบื้องหน้า


          โดยทั่วไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่บุตรลืมตามาดูโลก บุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของบุตรทุกคนก็คือมารดาบิดา เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงจัดให้มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าของบุตร และทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของมารดาบิดา ที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นทิศเบื้องหน้า เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อบุตรของตนไว้พอเป็นตัวอย่าง 5 ประการ คือ


          1) ห้ามไม่ให้ทำชั่ว


          2) ให้ตั้งอยู่ในความดี


          3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา


          4) หาภรรยาหรือสามีที่ สมควรให้


          5) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอัน สมควร


             หน้าที่สำคัญอันดับ 1 หน้าที่ของมารดาบิดาทั้ง 5 ข้อนี้ มีความสำคัญเท่ากันหรือไม่
ตอบได้ว่า ไม่เท่ากัน หน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือ 2 ข้อแรก เพราะเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ และ
อนวิชาความเป็นมนุษย์ให้แก่บุตรโดยตรงการที่จะปลูกฝังอบรมบุตรให้ตั้งอยู่ในความดี ห่างไกลจากความชั่วนั้น ควรทำอย่างไร

             

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010315855344137 Mins