ประโยชน์สูงสุดของตะแกรงกายสิทธิ์

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

ประโยชน์สูงสุดของตะแกรงกายสิทธิ์


                เราจะต้องใช้ตะแกรงกายสิทธิ์อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดการที่เราใช้ตะแกรงกายสิทธิ์ไปร่อนทิ้งพฤติกรรมมิตรเทียม และร่อนหาพฤติกรรมมิตรแท้ของผู้อื่นนั้น ประโยชน์ที่จะเกิดแก่เรายังไม่มากพอ เพราะมีประโยชน์เพียงช่วยให้เรามองออกว่าใครเป็นมิตรเทียม ใครเป็นมิตรแท้เท่านั้น อย่างนี้ยังถือว่าการใช้ตะแกรงกายสิทธิ์ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าจะให้การใช้ตะแกรงกายสิทธิ์เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องนำไปใช้ใน อีก 2 ลักษณะ คือ


             1. ร่อนสำรวจพฤติกรรมของตนเอง


             ร่อนสำรวจพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิด


           1. ร่อนสำรวจพฤติกรรมของตนเอง เรื่องนี้ถือว่าสำคัญที่สุด เพราะตามปกติคนเราจะมีนิสัยชอบตรวจ อบผู้อื่นอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยตรวจสอบลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตนเองเลย แม้
บางครั้งจะรู้ว่าตนเองแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะ สม แต่ก็ยังแ ดงพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ อีก โดยไม่มีการแก้ไข เช่น นินทาเพื่อนลับหลัง เพื่อเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ให้เพื่อน เป็นต้น


            หรือในบางครั้งทั้งๆ ที่รู้ว่าการกระทำบางอย่างไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวง บางอย่างผิด
ศีลธรรม บางอย่างผิดกฎหมาย เช่น การดื่มสุราเมรัย การปลอมแปลงลายเซ็น การเป็นพยานเท็จ ก็ยังกล้าเสี่ยงกระทำลงไป เข้าทำนองดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ บุคคลที่ไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองย่อมไม่มีวันเป็นคนดีได้ทั้งโลกนี้ และโลกหน้าใครก็ตามที่ลงมือใช้ตะแกรงกายสิทธิ์ร่อนสำรวจพฤติกรรมของตนเอง ย่อมสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขามีความสำนึกว่าตนเองยังมีความบกพร่องอยู่ และมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นคนดี มีคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการอย่างครบถ้วน มบูรณ์อย่างแท้จริง ย่อมมั่นใจได้ว่าสัมมาทิฏฐิของบุคคลประเภทนี้จะไม่แปรเปลี่ยนไปง่ายๆ มีแต่จะเพิ่มพูนมั่นคงหนักแน่นยิ่งขึ้น


             2. ร่อนสำรวจพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิด บุคคลใกล้ชิดในที่นี้มุ่งเอาบุคคลในทิศ 6 ของ
เราเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดา บิดา และญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่รักและปรารถนาดีต่อเรา แต่ท่านก็มักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น นิยมเสพสุรายาเมา นิยมเล่นการพนัน เป็นต้น ใครก็ตามที่อยู่ในครอบครัวประเภทนี้ ถ้าไม่รู้จักระมัดระวัง ก็ย่อมจะซึมซับเอาลักษณะนิสัย และพฤติกรรมมิตรเทียมมาเป็นของตน กลายเป็นคนพาลไปในที่สุดอย่างไรก็ตาม เมื่อเราตระหนักดีว่า พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องจะนำโทษภัยมาสู่บุคคลผู้ใกล้ชิดเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เราก็ควรพยายามหากลวิธีให้บุคคลใกล้ชิดเราสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยเพื่อความสุขของ สมาชิกทุกคนในครอบครัว และวงศาคณาญาติ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0045271833737691 Mins