กรรมกิเลส 4

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

กรรมกิเลส 4


          กรรมกิเลส 4 ประการ ที่อริยสาวกละได้แล้ว มีอะไรบ้าง คือ


             1. กรรมกิเลส คือปาณาติบาต


             2. กรรมกิเลส คืออทินนาทาน


             3. กรรมกิเลส คือกาเมสุมิจฉาจาร


             4. กรรมกิเลส คือมุสาวาท


             กรรมกิเลส 4 ประการนี้ ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้ว"


             อธิบายความ  กิเลสเป็นธาตุ กปรกชนิดหนึ่งสิงอยู่ในใจคนและสัตว์ตั้งแต่เกิด กิเลสนี้จะคอยบีบคั้นใจให้คนที่จิตใจอ่อนแอ ทำความชั่วความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นเสมอด้วยการบีบบังคับให้ผู้นั้นฆ่าสัตว์บ้าง ลักทรัพย์บ้าง ประพฤติผิดในกามบ้าง และพูดเท็จบ้างการที่ใครทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 4 ประการนี้ แสดงว่าใจของผู้นั้นตกอยู่ในอำนาจของกิเลส แล้ว จึงเรียกการกระทำทั้ง 4 ประการนี้ว่า กรรมกิเลส และตัวของผู้ทำกรรมกิเลส 4 ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายศักดิ์และศรี แห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองลงอย่างน่าเสียดาย


            อริยสาวก หรือ คนดีที่โลกต้องการย่อมไม่ยอมให้ตนเองตกอยู่ในอำนาจกิเลส และไม่ยอมทำกรรมกิเลส โดยเด็ดขาด เพราะคำนึงถึงศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองเพราะฉะนั้น มาตรฐานของคนดีที่โลกต้องการประการแรก คือ คนดีจะต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตัวเองตามอริยวินัยด้วยการไม่ทำกรรมกิเลส 4ศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ คืออะไร


            ศักดิ์ แปลว่า อำนาจ กำลัง ความสามารถที่แผ่ออกไป

            ศรี แปลว่า ดี เจริญ ที่มาของความดี และความเจริญ ที่มาของสมบัติ เป็นที่ตั้งของสมบัติ
ดังนั้น ศักดิ์และศรี จึงหมายถึงอำนาจในการที่จะทำความดี อำนาจแห่งความเจริญรุ่งเรือง หรือ อำนาจที่จะครองมนุษยสมบัติของตัวเอง


             พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า "การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่น และการพูดเท็จ เรียกว่า เป็นกรรมกิเลส บัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญ"

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

Total Execution Time: 0.012789396444956 Mins