♥ คุณสมบัติของคนดี ♥

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

 

คุณสมบัติของคนดี

 


           คุณสมบัติของคนดีประกอบด้วยอะไรบ้าง


        บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริง หรือคนดีที่โลกต้องการ หรือยังจะมีคำศัพท์ทางธรรมอย่างอื่นสำหรับใช้เรียกคนดีอยู่อีกหลายคำ ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง
หลายประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคุณสมบัติของคนดีไว้ในหลายพระสูตร แต่ละครั้งที่ทรงแสดงจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ฟัง แต่สาระสำคัญที่ทรงแสดงในแต่ละครั้งย่อมใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในใจ ย่อมสามารถประมวคุณสมบัติของคนดีตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆ แล้วนำมาสรุปเพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ดังนี้


           1. รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

 

           2. มีความสำนึกรับผิดชอบ


           3. รู้จักสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0026512145996094 Mins