รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องดีงามสัมมาทิฏฐิชนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

 

รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องดีงามสัมมาทิฏฐิชนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง


           ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต เข้าใจดีว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นต้องผจญกับความทุกข์โดยไม่มีจุดจบ เข้าใจดีว่าหนทางที่จะพ้นจากสังสารวัฏนั้นมีอยู่ วิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏนั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้ว และเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง พระพุทธองค์ และพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติและสัมฤทธิผลแล้วอย่างไรก็ตามการปฏิบัติเพื่อให้ประสบผลสำเร็จต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นขั้นตอนตามลำดับความเข้าใจทั้งหมดนี้ ทำให้สัมมาทิฏฐิชนเกิดปัญญาสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตขึ้น 3 ระดับ คือ


           1) เป้าหมายชีวิตระดับต้น หมายถึงการตั้งตนเป็นหลักฐานมั่นคง ไม่เป็นคนหลักลอย มีอาชีพสุจริต มีรายได้ประจำแน่นอน รู้จักเก็บทรัพย์สมบัติที่หามาได้ให้ปลอดภัย รู้จักบริหารรายได้ให้มีเงินเหลือเก็บ คือเก็บไว้ใช้ในยามที่มีอันตราย และเก็บไว้สำหรับสร้างบุญกุศลวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้น ประกอบด้วย หลักสำคัญ 4 ประการคือ

 

           1) หาเป็น

 

           2) เก็บเป็น

 

           3) ทั้งคบคนดีและสร้างเครือข่ายคนดีเป็น

 

           4) ใช้เป็น ซึ่งถือว่าเป็นคาถา "หัวใจเศรษฐี" โดยใช้คำย่อของคาถาว่า "อุอาก "

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028046882152557 Mins