สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปลูกฝังอบรมอย่างจริงจัง

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

 

 

สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปลูกฝังอบรมอย่างจริงจัง

 


            สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการปลูกฝังอบรมกันอย่างจริงจัง แม้เมื่อปลูกฝังอบรมให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ก็ยังสามารถแปรเปลี่ยนไปตามกระแสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้ ผิดกับมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เองทั้งพร้อมที่จะเกิดขึ้น และแพร่กระจายพันธุ์ออกไปตลอดเวลา ทำนองเดียวกับแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือวัชพืชซึ่งแม้ไม่มีการปลูกก็สามารถเกิดขึ้นได้งอกงามทุกแห่งหน ไม่ว่าในดินร่วนซุย ดินเปรี้ยว ดินลูกรัง หรือตามซอกหิน ยิ่งถ้าได้ดินดี ก็จะสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีก

 


            เมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจผู้คนแล้ว ก็จะทั้งบีบคั้น และบีบบังคับจิตใจคนเราให้ก่อกรรมชั่วต่างๆ นานา เช่นการเบียดเบียนกันทางกายและวาจา การเอาเปรียบกัน ข่มเหงกัน ทำร้ายกัน ไม่แตกต่างจากสัตว์ดิรัจฉาน ทว่าจะรุนแรงร้ายกาจ ยิ่งกว่าดิรัจฉานหลายร้อยหลายพันเท่า เพราะคนเราฉลาดกว่าดิรัจฉานมากมาย พฤติกรรมชั่วร้ายของมิจฉาทิฏฐิชน ย่อมก่อความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นในสังคมมนุษย์ตลอดจนสังคมโลกอย่างยากที่จะหาสันติสุขได้ ดังที่เห็นกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน เพราะเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปมนุษย์ ด้วยการปลูกสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจผู้คนอย่างมั่นคงถาวร เพื่อป้องกันมิให้มิจฉาทิฏฐิกำเริบออกฤทธิ์ได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02678484916687 Mins