ถ้าเครือข่ายมีเฉพาะวัดกับโรงเรียน

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

         

 

ถ้าเครือข่ายมีเฉพาะวัดกับโรงเรียน

 

           

          กรณีที่สาม ถ้าเครือข่ายมีเฉพาะวัดกับโรงเรียน โดยไม่มีบ้านเข้าไปเป็นเครือข่ายด้วย แม้นักเรียนจะมีความรู้ทางโลก และทางธรรมเป็นอย่างดี แต่ครั้นกลับมาถึงบ้าน ต้องมีชีวิตอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้นำครอบครัว ที่ไร้หิริโอตตัปปะ ไร้ศีลธรรม ไม่ต้องมากเพียงแค่ผู้ปกครองมีอาชีพหรือมีชีวิตเกี่ยวข้องพัวพันอยู่กับอบายมุข เช่น การพนัน การเสพสุรายาเมาเพียงเท่านี้ความรู้ทางธรรมที่เด็กได้รับมา ก็อาจจะเป็นเพียงความรู้ภาคทฤษฎีเท่านั้น ไม่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยของคนดีในชีวิตจริงได้ เหล่านี้คือโทษภัยที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชนสังคม ที่เครือข่ายกัลยาณมิตรมีเพียง 2 สถาบันคือ วัดกับโรงเรียนจากทั้ง 3 กรณีนี้ นักศึกษาคงจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร และคงจะได้ตระหนักอีกด้วยว่า เครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบันนี้ จะเอื้อให้ทิศ 6 แต่ละทิศสามารถปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นอริยวินัยของตนโดยสมบูรณ์ไม่บกพร่องได้จริง ยิ่งกว่านั้นคงจะมีวิสัยทัศน์ไกลออกไปเห็นว่า เครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบันนี้ในที่สุดจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทั้งปัจเจกบุคคลและส่วนรวม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างยั่งยืน แต่ถ้าเครือข่ายกัลยาณมิตรเหลือเพียง 2 สถาบัน ไม่ว่ากรณีที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 ก็เท่ากับนับถอยหลังคอยวันเวลาไปสู่ความหายนะของชาติบ้านเมือง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.001165250937144 Mins