เหตุ 4 ประการ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

 

 เหตุ 4 ประการ


            อริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ 4 ประการ อะไรบ้าง คือ ปุถุชน


            1. ย่อมถึงฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะรัก) ทำบาปกรรม

 

            2. ย่อมถึงโทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง) ทำบาปกรรม


            3. ย่อมถึงโมหาคติ (ลำเอียงเพราะเขลา) ทำบาปกรรม


            4. ย่อมถึงภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว) ทำบาปกรรม


่             สวนอริยสาวก


            1. ย่อมไม่ถึงฉันทาคติ


            2. ย่อมไม่ถึงโทสาคติ


            3. ย่อมไม่ถึงโมหาคติ


            4. ย่อมไม่ถึงภยาคติ


              อริยสาวกย่อมไม่ทำบาปกรรม โดยเหตุ 4 ประการนี้


          อธิบายความ  อคติ คือ ความลำเอียง ได้แก่ การกระทำ ที่เป็นเหตุให้ผู้ไม่ได้รับประโยชน์ กลับได้รับ ผู้ควรได้รับประโยชน์กลับไม่ได้รับ หรือผู้ควรได้รับน้อยกลับได้รับมากผู้ควรได้รับมากกลับได้รับน้อย


             1. ฉันทาคติ คือ ความลำเอียงเพราะรัก เป็นต้นเหตุให้เกิดการคอรัปชั่นในทุกระดับสังคม


             2. โทสาคติ คือ ความลำเอียงเพราะโกรธ เป็นต้นเหตุให้เกิดการกลั่นแกล้งกันในสังคม


             3. โมหาคติ คือ ความลำเอียงเพราะโง่เขลา เป็นต้นเหตุให้สังคมขาดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
เหมือนไม้หลักปักเลน


             4. ภยาคติ คือ ความลำเอียงเพราะกลัวภัยมาถึงตัว เป็นต้นเหตุให้เกิดอิทธิพลมืดคุกคามในสังคม


           พระอริยสาวกทั้งหลาย แม้จะต้องเผชิญกับความตาย ก็ไม่ลำเอียง เพราะตระหนักว่าการลำเอียงของท่าน ย่อมทำให้กระทบกระเทือนต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ยิ่งลำเอียงมาก ก็ยิ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนมาก เมื่อผู้นั้นเดือดร้อนมาก ก็ทำให้เขาถูกกิเลส บีบคั้นใจได้ง่ายโอกาสที่ผู้ถูกลำเอียงจะทำกรรมกิเล 4 แก่ผู้อื่นต่อๆ ไป หรือเพื่อตอบโต้บุคคลที่ลำเอียงให้เกิดการจองเวรกัน ก็เกิดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น มาตรฐานของคนดี ประการที่ 2 คือ คนดีต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ของผู้อื่นด้วยการไม่ลำเอียง 4 ประการ


       พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า"บุคคลใดละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อม เหมือนดวงจันทร์ข้างแรม ฉะนั้น

 

             บุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของ
บุคคลนั้นย่อมเจริญ เหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้น ฉะนั้น" 1

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0020984013875326 Mins