ทิศ 6 คือผู้ทำหน้าที่ปลูกฝังสัมมาทิฎฐิ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

 

ทิศ 6 คือผู้ทำหน้าที่ปลูกฝังสัมมาทิฎฐิ


            ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนในสังคมได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิกันอย่างทั่วถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีการในการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้คนเราแต่ละคนเป็นศูนย์กลาง และทรงแบ่งผู้คนที่แวดล้อมตัวเราออกเป็น 6 กลุ่มตามความสัมพันธ์ (ไม่ว่าใครจะติดต่อคบหาสมาคมกับผู้คน น้อย หรือมากมายเพียงใด เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วก็จะได้ไม่เกิน 6 กลุ่ม)เรียกว่าทิศ 6 ดังนี้ คือ


           1. ทิศเบื้องหน้า หมายถึง มารดาบิดา


           2. ทิศเบื้องขวา หมายถึง ครูอาจารย์


           3. ทิศเบื้องหลัง หมายถึง ภรรยา สามี และบุตร


           4. ทิศเบื้องซ้าย หมายถึง ญาติมิตร


           5. ทิศเบื้องล่าง หมายถึง คนรับใช้ และบริวาร


           6. ทิศเบื้องบน หมายถึง สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์


            การยึดตัวเราเองเป็นศูนย์กลางและแวดล้อมด้วยทิศ 6 อาจแสดงด้วยแผนภูมิดังนี้เมื่อทรงแบ่งผู้คนที่แวดล้อมตัวเราออกเป็นทิศ 6 แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของบุคคลในแต่ละทิศอันพึงปฏิบัติต่อตัวเรา และหน้าที่ของตัวเราอันพึงปฏิบัติต่อทิศ 6 ในลักษณะปฏิสัมพันธ์กันดังนี้

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019793669382731 Mins