อาหารเป็นที่สบาย ในที่นี้หมายถึงการที่ สมาชิกในครอบครัวร่วมรับประทาน

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

 

อาหารเป็นที่สบาย ในที่นี้หมายถึงการที่ สมาชิกในครอบครัวร่วมรับประทาน

 


             อาหารพร้อมหน้ากันทุกวัน ถ้าไม่สามารถทำได้ทั้ง 3 มื้อ ก็ต้องทำให้ได้ในมื้อเย็นทุกๆ วันการที่สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันดีอย่างไร

 


             ประโยชน์และคุณค่าของการที่สมาชิกในครอบครัว รับประทานอาหารพร้อมกันมีอยู่หลายประการ เช่น สมาชิกในครอบครัวต่างมีโอกาสรับรู้สารทุกข์สุกดิบของกันและกัน บอกเล่าประสบการณ์ในแต่ละวันให้ สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน และที่สำคัญก็คือ นอกจากจะเป็นโอกาสดีสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการติดตามพฤติกรรม และรับรู้ความคิดเห็นของบุตรธิดาแล้วยังเป็นโอกาสทองในการปลูกฝังธรรมะให้แก่ลูกๆ อย่างพร้อมหน้ากันอีกด้วยครอบครัวใดก็ตาม ที่มีพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน แต่ไม่ค่อยมีโอกาสพบหน้ากันโดยพร้อมเพรียงในแต่ละวัน ครอบครัวนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาครอบครัวได้ง่ายมาก

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0024534503618876 Mins