หน้าที่ของชาวพุทธ

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2557

 

หน้าที่ของชาวพุทธ

 

     กว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะมาตรัสรู้ธรรมนำพระธรรมคำสอนมาเทศน์โปรดสัตว์โลกให้เข้าถึงธรรม  เข้าใจเรื่องบุญบาปได้  พระพุทธองค์ทรงสละเลือดเนื้อและชีวิต  สร้างบุญบารมีมานับภพชาติไม่ถ้วนทรงมุ่งหวังเพียงพระโพธิญาณเท่านั้น  การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่ละพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง  ต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยพระโพธิสัตว์คือใจใหญ่และมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์หลาย  มีความเพียรที่บริสุทธิ์  มุ่งมั่น  ขจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ  ไม่ละทิ้งเป้าหมาย  อุดมการณ์และปณิธาน  ระหว่างทางในวัฎฎสงสาร                

     บางกัปไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเลย บางกัปก็มีเพียง  1  พระองค์เดียว  มากที่สุดไม่มีเกินกัปละ  5  พระองค์  เหมือนเช่นภัทรกัปนี้  มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น  5  พระองค์  องค์ที่ 5  ที่จะมีต่อไปในอนาคตคือพระศรีอารยเมตไตรชาวพุทธจึงเป็นบุคคลที่โชคดีมากมาเจอพระธรรมคำสอน  ซึ่งยังดำรงอยู่  สอนให้เรารู้ว่า นรก สวรรค์  นิพพานนั้นมีจริง  ชีวิตหลังความตายไม่สูญไปเสวยผลบุญและบาปอย่างเดียว  คนที่ไม่ประมาทในชีวิต  ต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศลเท่านั้น   ชีวิตนั้นสั้นนักหายใจเข้าแล้วหายไม่ใจออกก็ตายแล้ว  เมื่อบุญในตัวหมด  แม้ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ตายได้             

     หน้าที่ของชาวพุทธ  นอกจากศึกษาพระธรรมคำสอนนำมาปฎิบัติใช้ในชีวิตจริงแล้วยังต้องช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  รักษาพระธรรมคำสอนเอาไว้ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ไปยาวนาน  นับเป็นหมื่นๆ ปี  ด้วยการทำหน้าที่ของชาวพุทธแท้คือ                 

     หนึ่ง  หากเป็นชาย  ต้องบวชเป็นพระภิกษุให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพรรษา  สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา                

     สอง  ประกาศตนเป็นพุทธมามกะรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของชีวิต  ไม่ไปพึ่งเรื่องทรงเจ้าเข้าทรง  ความเชื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนา               

     สาม  ต้องประพฤติธรรมในวิถีชีวิตประจำวันอย่างน้อยต้องรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิ์ทุกวันต้องรู้ว่า  มรรคมีองค์  8  ประกอบด้วยหลักธรรมข้อใดบ้าง เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมภายในได้  ตรัสสรู้ตามพระพุทธองค์ได้               

     สี่  เมื่อถึงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิ  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันมาฆบูชา  และวันทอดกฐิน  ต้องทำตัวป็นชาวพุทธแท้  ประกาศตนอย่างชัดเจน  ด้วยการหยุดภารกิจหน้าที่ทางโลกเอาเวลาที่มีค่านี้ไปวัด  ฟังธรรมไหว้พระตามวัดที่เราคุ้นเคย  รักษาศีลให้บริสุทธิ์  ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการนั่งสมาธิจรดใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย

     ใจที่เป็นสมาธิทำให้รู้สึกว่ากายใจเบาแต่มีพลังความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ทุกอนูร่างกาย  เมื่อรู้สึกว่ากายใจพร้อมที่เสียสละ  พร้อมที่จะให้  ก็ให้ถวายมหาทาน  ทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ป็นทาน  อย่าไปทำบุญเพียงลำพังชวนญาติมิตรลูกหลานไปทำบุญด้วย  จิตใจของเขาจะได้สุขสดใส  ละอายชั่วกลัวบาปตั้งแต่เด็ก  เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนา  คำว่า  “รักษาพระพุทธศาสนา” คือการนำพระธรรมคำสอนมาประพฤติในชีวิตประจำวัน  ทำเป็นประเพณีสืบทอดไว้ต่อไปรุ่น ลูก หลาน เหลน  อานิสงฆ์แห่งบุญนี้จะนำเราไปเกิดในใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ไม่พลัดไปเกิดในประเทศที่มีแต่สงครามความเดือดร้อน  มีแต่การรบราฆ่าฟัน  ไม่เชื่อบุญบาป  เอาชนะกันด้วยกำลังอำนาจ  ไม่เอาชนะด้วยบุญกุศลคุณความดี              

     วันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2557  วันพระขึ้น  15  ค่ำ  วันที่พระรัตนตรัยครบองค์  3  คือพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงค์เกิดขึ้นในโลก  วันที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก  เพราะได้ฟังพระปฐมธรรมเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  การปฎิบัติตนตามทางสายกลางเดินตามมรรคมีองค์ 8  วันนี้จึงเป็นที่ชาวพุทธควรน้อมนำใจสู้เส้นทางสายกลางภายใน “มัชฌิมาปฎิปทา” ด้วยการเจริญภาวนาวางใจสงบนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกาย  กลางท้อง  รักษาศีล  8  ให้บริสุทธิ์  กลั่นธาตุกลั่นธรรมตนเองให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์  เบาสบายแต่มีพลังความสุขทุกนาที
 

 

บทสารคดี  รัตนวนาลี

27/6/57

 

 Total Execution Time: 0.0071961522102356 Mins