To regulate Buddhism as national religion ชาติ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
To regulate Buddhism as national religion

ชาติ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
 

.
   วัตถุประสงค์หลักของการรณรงค์ให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มิใช่เพื่อนำพุทธศาสนาไว้สักการบูชา หรือมิใช่เพื่อให้รัฐจำเป็นต้องดูแลพระภิกษุสงฆ์ หรือมิใช่เพื่อยกย่องพระพุทธศาสนามีความเจริญหรือดีกว่าศาสนาอื่น แต่เป็นไปเพื่อให้หลักธรรมของพระพุทธ ศาสนาอันเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ ได้ถูกนำมาเป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง โดยรัฐต้องน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
.
.
  นับแต่ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาโดยตลอด ทุกอาณาจักรมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศาสนูปถัมภก รวมทั้งทรงเป็นพุทธมามกะ ก็เพื่อกำหนดให้พระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้หลักทศพิศราชธรรมในการปกครองบ้านเมือง ซึ่งหลักทศพิศราชธรรม คือหลักทศบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนา นี่คือตัวอย่างของการใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการปกครองบ้านเมือง จนมีพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
.
.
   ที่ผ่านมาได้ผู้คัดค้านกล่าวว่า “การไม่บรรจุพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเพราะพระพุทธศาสนาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและเกรงว่าจะกีดกันศาสนาอื่นในประเทศ”
.
.
  การกล่าวเช่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการไม่เข้าใจถึงธรรมอย่างลึกซึ้ง เพราะว่าการไม่บรรจุพระพุทธ ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ถือว่าเป็นการละทิ้งพระพุทธศาสนา ทั้งๆที่ พุทธศาสนามีส่วนช่วยอุปถัมภ์รัฐในการปกครองบ้านเมือง เพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักธรรม อันจะทำให้ประเทศชาติเกิดความสมานฉันท์ เกิดสันติภาพและสันติสุข และคนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาอย่างเต็มที่มาตลอด ไม่เคยมีการบังคับให้เลือกนับถือศาสนาอื่นใด
.
.
ข้อสนับสนุนที่ว่าทำไมควรบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
.
  (1) ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 94.6% (สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2554) เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องการให้บรรจุ จึงเป็นไปตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยโดยแท้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นการปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา
.
  (2) ในประวัติศาสตร์ชนชาติไทย เรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาช้านาน เริ่มอาณาจักรตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน มีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด และมีพระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภก
.
 (3) พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีพระธรรมเป็นเบ้าหลอมวิญญาณ จนกลาย เป็นวัฒนธรรมไทย เป็นวิถีแห่งชาวพุทธ
.
  (4) ปีพุทธศักราช 2547,2548 เป็นปีที่ผู้นำชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งมาประชุมพร้อมกันที่ประเทศไทย มีมติยกย่องยอมรับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
.
  (5) ธงชาติไทยเรามี ๓ สี น้ำเงิน ขาว แดง สถาบันชาติก็มีกำหนดในรัฐธรรมนูญ สถาบันพระมหากษัตริย์มีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ สีขาวในธงชาติ องค์รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงกำเนิดธงไตรรงค์กำหนดไว้ว่าสีขาวหมายถึงพระไตรรัตน์ หมายถึงพระพุทธศาสนา กับไม่ได้มีการรับรองสถานะใดๆ ในรัฐธรรมนูญ มีเพียง กรมศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ดูแลเท่านั้น
.
.
  ด้วยบทความดังกล่าวข้างต้น กลุ่มชาวพุทธและผู้ร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้ ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจ หน้าที่ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ได้โปรดพิจารณา “บัญญัติ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตามแบบที่เคยมีมาแต่ครั้งอดีตที่เราอยู่กันมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่เคารพเทิดทูนพระพุทธศาสนา และปกครองแผ่นดินโดยธรรมมาจวบจนปัจจุบัน แต่คนในชาติได้ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาออกไปทุกที ทำให้จิตใจคนตกต่ำ บกพร่องเรื่องความละอายชั่วกลัวบาป จึงเห็นสมควรให้มีการบัญญัติ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพื่อย้ำเตือนและทำให้ประชาชนได้ตระหนักว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาติ ที่ทุกคนมีหน้าที่ของตนในการช่วยกันธำรงพุทธศาสนาด้วยการมีศีลธรรม เพื่อความดีงามและความร่มเย็นของประเทศชาติในกาลต่อไป
.
.
  รบกวนเพื่อนๆ คลิกเข้าไปกดสนับสนุนง่ายๆ เพียงคลิกเดียว
เข้าเว็บเพื่อสนับสนุนที่นี่ครับ >>> http://chn.ge/1sn0fpz
.
.
  รบกวนแชร์ส่งต่อโพสนี้ ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ
ขออนุโมทนา สาธุ ทุกท่านที่มีจิตช่วยเหลือพระพุทธศาสนา ที่กำลังจะถูกสังคมทอดทิ้ง
 
 


To regulate Buddhism as national religion


Buddhism has been displayed in Thailand for so long time but it has never been considered as national religion at all.

More than 90 % of Thai citizens are Buddhist. Even every King of Thailand is Buddhist. Buddhism has helped improved the country a lot both people and system.

We would like to invite all Buddhist to help support this campaign in order to put the Buddhism in practice, in the constitution soon.

Please support, put comments and share the campaign into any channels you would have and please vote thru

http://chn.ge/1sn0fpz

Thank you very much
 
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031651337941488 Mins