วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชา ที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
...วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชา
ที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา

...ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือเดือนอาสาฬหะ

...เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ
หลังจากได้ทรงตรัสรู้
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ ๒ เดือน

...ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา
ทรงประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก
โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ใกล้กรุงพาราณสี

...ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้ว่า...
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา”

...โดยสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงเปล่งพระพุทธวาจา
ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอัญญาโกณทัญญะ
คือ “โกณทัญญะได้รู้แล้วหนอ”

...วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบองค์ ๓
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้น คือท่านโกณฑัญญะ

...ด้วยพระบารมีพระรัตนตรัย
จงมั่นใจและจงปฏิบัติเทิดทูน
บูชาพระรัตนตรัยให้เต็มจิตใจทุกเวลา
 
 

#...สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056292335192362 Mins