♥ สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร ♥

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

     

 

   สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร 

 

            รู้จักสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป เพราะการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถป้องกัน และกำจัดมิจฉาทิฏฐิชนให้หมดไปจากหมู่บ้าน ชุมชน และสังคมได้โดยเด็ดขาดหมู่บ้านใดที่สมาชิกแต่ละคนล้วนมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร หมู่บ้านนั้นย่อมประสบแต่สันติสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน เพราะทุกคนในหมู่บ้านล้วนเป็นคนมีศีล เป็นหมู่บ้านปลออบายมุข แต่ละคนล้วนขวนขวายพากเพียรสั่งสมบุญกุศลไปพร้อมๆ กับการทำมาหากิน เนื่องจากแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตเหมือนกัน คือ มุ่งตั้งตนให้ได้ในโลกนี้ ละโลกนี้แล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในโลกหน้า


            ในการทำมาหากิน กัลยาณมิตรย่อมหาเป็น เก็บเป็น และใช้เป็น ขณะเดียวกันก็แบ่งทรัพย์ที่หามาได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นงบประมาณสำหรับการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรเครือข่ายกัลยาณมิตรจะยั่งยืน ก็เพราะมวลสมาชิกมาประชุมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนมีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ การประชุมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะได้รับงประมาณสนับสนุนจากมวลสมาชิก เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า เครือข่ายกัลยาณมิตรจะยั่งยืนและเจริญรุ่งเรือง ก็เพราะน้ำใจเสีย ละของมวลสมาชิกนั่นเองคนดีมีสัมมาทิฏฐิแต่ละคน แม้จะต้องสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อบำรุงเครือข่ายกัลยาณมิตรเขาย่อมเสียสละด้วยความเต็มใจ เพราะมั่นใจว่าคุณประโยชน์อันเกิดจากเครือข่ายกัลยาณมิตรนั้นเกินคุ้มยิ่งกว่านั้นเขายังมั่นใจว่า

 

      ผลดีอันเกิดจากเครือข่ายกัลยาณมิตรนั้น มีคุณค่าต่อหมู่บ้าน ชุมชน หรือสังคมสุดจะนับจะประมาณ เพราะเขารู้ดีว่า ถ้าขาดเครือข่ายกัลยาณมิตรก็จะทำให้ หมู่บ้าน ชุมชน หรือสังคมที่เขาอยู่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิชน ที่มีแต่ความคิดทำลายสันติสุขของทุกๆ ฝ่ายเท่านั้นการรู้จักสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรดังกล่าวมานี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนดีมีสัมมาทิฏฐินั้น ล้วนมีใจเปียมล้นด้วยความเมตตากรุณา และความเสียสละเป็นนิสัย หรือกล่าวสั้นๆ ว่า "ไม่เคยแล้งน้ำใจ"


           เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคนดี หรือคนดีที่โลกต้องการ ซึ่งพัฒนามาจากสัมมาทิฏฐินั้น ถ้าจะมองในแง่หลักปฏิบัติเชิงวิชาการก็คือ การรู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต 3 ระดับ การมีความสำนึกรับผิดชอบ4 ประการ และการรู้จักสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร แต่ถ้าจะมองในลักษณะของนักสร้างบารมี ก็คือ คนดีจะ "ไม่โง่" เพราะมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม "ไม่แสบ" เพราะมีศีลมีธรรมประจำใจเสมอ "ไม่เคยแล้งน้ำใจ" เพราะจิตใจเปียมด้วยความเมตตากรุณา และความเสียสละอยู่เสมอ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011527180671692 Mins