การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

 

การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ

 


        ใครบ้างที่ต้องได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ?


      ทุกคนในหมู่บ้าน ในชุมชน และในสังคมทุกระดับ ต้องได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ โดยไม่มีการยกเว้น แต่เพื่อให้การปลูกฝังเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง การปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิจำเป็นต้องจัดทำให้เหมาะสมกับวัยของแต่ละคน ดังนั้นจึงควรแบ่งผู้รับการปลูกฝังอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ


         1. เยาวชนก่อนวัยเรียน


        2. เยาวชนในวัยเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ


        2.1 ระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล


        2.2 ระดับมัธยมศึกษา


        2.3 ระดับอุดมศึกษา(นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพนั้น อาจจัดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือุดมศึกษาตามความเหมาะสม)


          3. ผู้ใหญ่โดยทั่วไป ซึ่งเข้าสู่อาชีพการงานแล้ว

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098183155059814 Mins