กรรมชั่ว หมายถึงอะไร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

กรรมชั่ว หมายถึงอะไร


           "กรรมชั่ว" หมายถึง การกระทำโดยทุจริต ทางกาย วาจา ใจ ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมทำผิดศีล ผิด
 ธรรม ผิดกฎหมาย มีความคิดทุจริต คิดก่อกรรมทำบาปด้วยประการทั้งปวง เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิด ทุกข์และโทษทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น รวมถึงสังคมโดยรวมพระพุทธศาสนามีเกณฑ์การตัดสินกรรมดี กรรมชั่วอย่างไรเกณฑ์ตัดสินว่ากรรมใดเป็นกรรมดี มีชื่อทางธรรมว่า "กุศลกรรมบถ 10" ประกอบด้วยเกณฑ์  3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ดังนี้

 

           1) กรรมดีทางกาย ได้แก่การกระทำใดๆ ก็ตามทางกายที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดศีล 3 ข้อแรก ซึ่งประกอบด้วย


           1.1) เจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (ปาณาติปาตา เวรมณี) ตลอดถึงการงดเว้นจาก
 การเบียดเบียนคนและสัตว์ ด้วยการทำร้ายร่างกาย การกักขัง และทรมานด้วยวิธีต่างๆเป็นต้นนอกจากไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้คน และสัตว์ต่างๆแล้ว ยังมีความเมตตากรุณาต่อคน และสัตว์อื่นด้วย

          1.2) เจตนาเว้นขาดจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้มาเป็นของตน (อทินนาทานา เวรมณี) เช่น ลักขโมย จี้ปล้น โจร กรรม คดโกงคอรัปชั่น ละเมิดกรรมสิทธิ์ เป็นต้นนอกจากเว้นขาดจากพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว ก็จำเป็นต้องประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตอย่างสุจริตด้วย


          1.3) เจตนาเว้นขาดจากการประพฤติผิดทางเพศ (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) ขณะเดียวกันก็
 รู้จักควบคุมตนมิให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามารมณ์โดยการหาโอกาสศึกษาธรรมะและประพฤติพรหมจรรย์ตามความเหมาะสม

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010533332824707 Mins