คนดีที่โลก

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

คนดีที่โลก

 

           บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่โลกต้องการนั้น จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีก็คือสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ ที่เข้าไปอยู่ในใจบุคคลอย่างมั่นคง จนพัฒนาขึ้นเป็นลักษณะนิสัยประจำตัวประจำใจคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีนี้เอง จะเป็นแหล่งกำเนิดของคุณสมบัติอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการการมีสัมมาทิฏฐิ 10 ประการอยู่เพียงระดับความเข้าใจ แต่ยังไม่เข้าไปอยู่ในใจ อย่างมั่นคง คุณสมบัติดีงามอื่นๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นก็ไม่ยั่งยืน และอาจจะถูกแทนที่ด้วยมิจฉาทิฏฐิได้โดยง่ายคุณสมบัติสำคัญที่เป็นผลเนื่องมาจาก คุณสมบัติพื้นฐานของคนดีก็คือ ความสำนึกรับผิดชอบ   4 ประการ คือ


            1. ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตน โดยเว้นขาดจากการ
ทำกรรมกิเลส 4

 

            2. ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ของผู้อยู่ร่วมสังคม โดยเว้น
ขาดจากการมีอคติ 4


            3. ความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ โดยเว้นขาดจากอบายมุขทั้งปวง


            4. ความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ


  1) บุคคลที่แวดล้อมตัวเรา ได้แก่ทิศ 6 การมีความสำนึกรับผิดชอบต่อทิศ 6 ก็คือ การ
  ปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม อริยวินัยประจำทิศให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง


  2)สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
  ก็คือการไม่ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติแต่ทว่าพยายามบำรุงรักษาและอนุรักษ์     ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีที่สุด


            คุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ ซึ่งบรรยายมาทั้งหมด อาจ สรุปลงด้วยแผนภูมิ ที่แสดงใน
หน้าต่อไปนี้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010804033279419 Mins