การปลูกฝังภาคทฤษฎี

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

การปลูกฝังภาคทฤษฎี

 


   การปลูกฝังภาคทฤษฎี หมายถึงอะไร


             การปลูกฝังภาคทฤษฎี หมายถึงการจัดการเรียนการสอน หลักธรรมแม่บท ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ "พิจารณาเลือกหลักธรรมสำหรับยึดเป็นแม่บทในการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดี"หลักธรรมแม่บทต่างๆ ต้องนำมาแบ่งเฉลี่ยลงในหลักสูตร วิชาศีลธรรมในชั้นประถม มัธยมและอุดมศึกษา ตามความเหมาะสมการปลูกฝังภาคทฤษฎีมีวัตถุประสงค์อย่างไร


           2.1) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าใจภาคปฏิบัติยิ่งขึ้น การปลูกฝังภาคปฏิบัตินั้นส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของการปลูกฝังนิสัยจากทางบ้าน ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องอบรมสั่งสอนบุตรธิดาของตน ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ ก็ต้องพยายามโยงภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนเห็นอย่างเป็นรูปธรรม และจะทิ้งภาคปฏิบัติไม่ได้


           2.2) เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของธรรมะในพระพุทธศาสนาว่าสามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตจริงของคนเราได้อย่างไรสามารถยึดเป็นที่พึ่งที่ระลึกในชีวิตได้อย่างไร เพราะฉะนั้นครูอาจารย์ประจำวิชาต่างๆ ทุกท่าน จำเป็นต้องมีความรู้พระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องลึกซึ้งพอ มควร เพื่อจะสามารถปลูกฝังภาคปฏิบัติแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมส่วนครูอาจารย์ประจำวิชาศีลธรรมนั้นจะต้องมีความรู้พระพุทธศา นาอย่างถูกต้อง อย่างน้อยก็ต้องรู้และเข้าใจ หลักธรรมแม่บทอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถเป็นประธานในการสนทนาธรรมกับศิษย์ได้สามารถตอบคำถามทุกรูปแบบของศิษย์ได้


          2.3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ลึกซึ้ง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ความซาบซึ้งในพระธรรมภาคปฏิบัติ ถึงขั้นยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตน อีกทั้งสามารถ
ถ่ายทอดหลักธรรมแม่บททั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติแก่ผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจและเลื่อมใสได้ ครั้นเมื่อผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็สามารถถ่ายทอดอบรมปลูกฝังธรรมให้แก่ลูกหลานเหลนของตนได้ โดยวิธีนี้พระพุทธศาสนาย่อมจะพัฒนา ถาวรสืบไปไม่ขาดสาย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติให้พ้นทุกข์ และ ประสบความสุขได้จริง เพราะได้รู้ว่าตนเกิดมาทำไม

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011403361956278 Mins