การปลูกฝังธรรมะระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

   

         

 การปลูกฝังธรรมะระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

 

             การปลูกฝังธรรมะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี การปลูกฝังด้วยวิธีนี้เหมาะกับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การปลูกฝังธรรมะภาคปฏิบัติ มีความหมาย 2 ประการ คือ


            3.1 การนำธรรมะภาคทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนมาปฏิบัติจริง ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาในแต่ละวัน


            3.2 การเจริญสมาธิภาวนาอนึ่ง การปลูกฝังธรรมะภาคปฏิบัติในระดับนี้ ก็ยังมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การปลูกฝังลักษณะนิสัยกิจกรรมต่างๆ ควรมีลักษณะ สืบเนื่อง และสอดคล้องกับการปลูกฝังในข้อ 2 ที่ผ่านมาส่วนการปลูกฝังธรรมะภาคทฤษฎีนั้น คือ การศึกษาธรรมะในหมวดต่างๆ ตามที่ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 4 โดยกระจายหมวดธรรมเข้าไปในหลักสูตรของชั้นเรียนระดับต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาตามความเหมาะสมสำหรับวิธีการเรียนการสอนนั้น คณาจารย์จะดำเนินการอย่างไรย่อมได้ทั้งสิ้นขอแต่เพียงให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจธรรมะหมวดต่างๆ อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน เกิดความเข้าใจถูกต้องอย่างลึกซึ้งในสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ ถึงขั้นเข้าไปอยู่ในใจ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ด้วยศรัทธามั่นในคุณของพระรัตนตรัย และพระพุทธศาสนา เพียงเท่านี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อทุกฝ่ายตลอดถึงสังคมและบ้านเมือง อย่างแน่นอน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099591414133708 Mins