สารจัดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควรมีหลักการอย่างไร

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

สารจัดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควรมีหลักการ

อย่างไร


                หลักธรรมแม่บทต่างๆ ที่นำมาเฉลี่ยลงในหลักสูตรวิชาศีลธรรมสำหรับแต่ละระดับชั้น จะมี
หลักธรรมอยู่กี่หมวดก็ตาม จะต้องจัดทำเนื้อหาสาระแห่งการเรียนการ อนโดยให้มีความสัมพันธ์กับภาคปฏิบัติ3 ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา ทุกระดับชั้น


             สำหรับหัวข้อธรรม "สัมมาทิฏฐิ 10" นั้น ควรบรรจุไว้ในหลักสูตรระดับมัธยมปลายทุกชั้นปีแต่วิธีการเรียนการ สอนควรให้แตกต่างกันไป ตรงการเชื่อมโยงธรรมะหมวดนี้กับหมวดอื่นๆ ซึ่งมีเนื้อหาสาระสัมพันธ์กัน เช่น ในชั้น ม. 4 อาจกำหนดให้ "สัมมาทิฏฐิ 10"สัมพันธ์กับ มิจฉาทิฏฐิ 10 กุศลกรรมบถ10 อกุศลกรรมบถ 10 ในชั้น ม.5 อาจกำหนดให้ "สัมมาทิฏฐิ 10"สัมพันธ์กับ บุญกิริยาวัตถุ 3 บุญกิริยาวัตถุ 10 กรรมกิเลส 4 อคติ 4 มิตรเทียม มิตรแท้ อบายมุข ในชั้น ม. 6 อาจกำหนดให้ "สัมมาทิฏฐิ 10"สัมพันธ์กับ กำเนิด 4 หิริโอตตัปปะสังคหวัตถุ 4 ฆราวา ธรรม 4ส่วนระดับอุดมศึกษาก็ควรจัดให้เหมาะ สม


            ที่ยกมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ในการจัดทำหลักสูตรและสาระการเรียนการ สอน ย่อมขึ้นอยู่กับครูอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ แต่หลักสำคัญมีอยู่ว่า การ สอนธรรมะทุกบททุกเรื่อง ผู้เรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้ และเข้าใจความสัมพันธ์โยงใยกันระหว่างหมวดธรรมต่างๆ เพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจถูกต้องลึกซึ้ง และมองเห็นประโยชน์เมื่อนำไปปฏิบัติจริงผู้ที่จะต่อภาพ  นั้น ลำพังแต่มีตัว  อย่างเดียว โดยไม่มีภาพของ  ที่นำมาต่อกันสมบูรณ์แล้วมาเป็นแบบให้ดู เขาย่อมไม่ สนใจที่จะต่อภาพ เพราะไม่รู้ว่าจะต่อให้เป็นภาพอะไรและถึงแม้จะพยายามต่อ ก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จเลยในทำนองเดียวกัน ผู้เรียนธรรมะแต่ละหมวดๆ โดยเอกเทศ โดยไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างธรรมะแต่ละหมวด และความเชื่อมโยงระหว่างธรรมะกับการดำเนินชีวิต เขาก็จะมองไม่ออกว่าธรรมะแต่ละหมวดจะมีประโยชน์อย่างไร ต่อการดำเนินชีวิตของเขา เขาจึงไม่ให้ความ นใจเท่าที่ควรถ้าจำเป็นต้องเรียน ก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจอะไรนัก เมื่อจบหลักสูตรแล้วก็ทิ้งความรู้ไว้ในตำราไม่ช้าไม่นานก็ลืมเลือนไปหมด


             เพราะเหตุนี้ การทำให้ผู้เรียนเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างธรรมะแม่บทที่ตนได้เรียนแล้ว
และระหว่างธรรมะกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงเป็นภาระหน้าที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ของครูอาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ที่รับผิดชอบในเรื่องการเรียนการสอนวิชาศีลธรรม

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024957656860352 Mins