กรรมดีทางวาจา

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

  กรรมดีทางวาจา

 

               กรรมดีทางวาจาได้แก่การไม่ทำผิดศีลข้อ 4 ซึ่งแยกออกเป็น 4 ประการ คือ

 


        2.1) เจตนาเว้นขาดจากการพูดเท็จ (มุสาวาทา เวรมณี) ขณะเดียวกันก็พูดแต่คำจริง รักษาสัจจะ รักษาคำมั่นสัญญาเสมอ

 

         2.2) เจตนาเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด (ปิสุณาย วาจาย เวรมณี) คือการพูดที่ทำให้คน
 แตกกัน ขณะเดียวกันก็มีคำพูดที่ส่งเสริมให้ผู้คนมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน

 


         2.3) เจตนาเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ (ผรุสาย วาจาย เวรมณี) ขณะเดียวกันก็พูดแต่
 ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีปิยวาจา พูดให้กำลังใจผู้ฟังอยู่เสมอ

 


         2.4) เจตนาเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ นินทา (สัมผัปปลาปาย วาจาย เวรมณี) ขณะ
 เดียวกันก็พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ ถูกกาลเทศะ ไม่พูดในทำนองเขาเล่าว่า หรือปล่อย
 ข่าวลือ เพราะนอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้ว ยังอาจจะก่อให้เกิดโทษอีกด้วย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0018362323443095 Mins