กรรมดีทางวาจา

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

  กรรมดีทางวาจา

 

               กรรมดีทางวาจาได้แก่การไม่ทำผิดศีลข้อ 4 ซึ่งแยกออกเป็น 4 ประการ คือ

 


        2.1) เจตนาเว้นขาดจากการพูดเท็จ (มุสาวาทา เวรมณี) ขณะเดียวกันก็พูดแต่คำจริง รักษาสัจจะ รักษาคำมั่นสัญญาเสมอ

 

         2.2) เจตนาเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด (ปิสุณาย วาจาย เวรมณี) คือการพูดที่ทำให้คน
 แตกกัน ขณะเดียวกันก็มีคำพูดที่ส่งเสริมให้ผู้คนมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน

 


         2.3) เจตนาเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ (ผรุสาย วาจาย เวรมณี) ขณะเดียวกันก็พูดแต่
 ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีปิยวาจา พูดให้กำลังใจผู้ฟังอยู่เสมอ

 


         2.4) เจตนาเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ นินทา (สัมผัปปลาปาย วาจาย เวรมณี) ขณะ
 เดียวกันก็พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ ถูกกาลเทศะ ไม่พูดในทำนองเขาเล่าว่า หรือปล่อย
 ข่าวลือ เพราะนอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้ว ยังอาจจะก่อให้เกิดโทษอีกด้วย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก