เครือข่ายกัลยาณมิตร คือคำตอบสุดท้าย

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

เครือข่ายกัลยาณมิตร คือคำตอบสุดท้าย

 


เครือข่ายกัลยาณมิตร หมายถึงอะไร

 


            เครือข่ายกัลยาณมิตร หมายถึงเครือข่ายคนดี หรือเครือข่ายมิตรแท้ที่ได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งแล้วในบทที่ 3 ในเรื่อง อุอาก ซึ่งเป็นเครือข่ายคนดีเกี่ยวกับการทำมาหากิน และการบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต่างๆ ของคนเรา แต่เครือข่ายคนดีในบริบทนี้ เป็นเครือข่ายคนดีเพื่อแก้ไขความบกพร่องของทิศ 6เพื่อความอยู่รอดของสังคมไทยและประเทศชาติ จึงมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งกว่าเครือข่ายกัลยาณมิตรที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 คือ เป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรที่ประสานความร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่สถาบันครอบครัวสถาบันสงฆ์ และสถาบันการศึกษา หรือพูดสั้นๆ ว่าบ้าน วัด โรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบันนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ บรรพบุรุษไทยได้สร้างเครือข่ายนี้มาตลอดประวัติศาสตร์

 

            ชาติไทย เพราะวัดในสมัยโบราณ นอกจากจะเป็นอารามที่พักพิงของพระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่บุตรหลาน ตั้งแต่เยาว์วัย จนกระทั่งเติบใหญ่ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกด้วย และญาติโยมต่างก็ตั้งใจอุปถัมภ์พระ อุปถัมภ์วัดด้วยดีตลอดมาการที่ประเทศไทยนับตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เรื่อยมาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีวัดในพระพุทธศาสนาอยู่มากมาย ทุกจังหวัด ทุกชุมชน ก็เพราะประชาชนช่วยกันสร้างวัดไว้เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านหรือชุมชน วัดไทยสมัยโบราณจึงเป็นทั้งศูนย์รวมวิทยาการต่างๆ และวัฒนะธรรมในด้านต่างๆของชุมชน ที่สำคัญยิ่งก็คือ พระสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นศูนย์รวมใจ โดยการให้ธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชน ทั้งหมดคือความเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในสมัยโบราณ ซึ่งต่างฝ่ายต่างได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้ทิศ 6 แต่ละทิศสามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัยของตนโดยไม่บกพร่อง

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.00099536577860514 Mins