ห้องแต่งตัว ในชีวิตประจำวัน 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

ห้องแต่งตัว

5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย


เรียบเรียงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
 

ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ)

 
คำนิยามที่แท้จริง ห้องแต่งตัว คือ ห้องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝ่บุญ 

หลักธรรมประจำห้องแต่งตัว สัมมาสติ
 
หน้าที่หลักของห้องแต่งตัว
           1) ใช้ในการปลูกฝังสัมมาสติ คือ ฝึกประคองรักษาใจให้ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลส
           2) ฝึกให้มีความระมัดระวังตนในทุก ๆ เรื่อง ไม่ประมาทเผอเรอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา
               3) ฝึกตัดใจไม่คิดหมกมุ่นในกาม ตามแฟชั่นหรือกระแสสังคม
        4) ฝึกใช้เหตุผลตักเตือนใจของตนให้เป็นสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ ไม่ให้เกิดความลำเอียง และสูญเสียศีลธรรมประจำใจ

 
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย เรียบเรียงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว) การฝึกฝนนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องน้ำ  ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน 

 

ความรู้ประจำห้องแต่งตัว
           1) แต่งตัวเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายและเป็นที่อุจาดตา
           2) แต่งตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนและความหนาว สัตว์ และแมลง
           3) เลือกแต่งตัวให้เหมาะสมทุกสถานที่ ไม่ชวนให้โจรผู้ร้ายปล้นจี้หรือฉุดคร่าไปทำร้ายทางเพศ
           4) ใช้เครื่องแต่งตัวให้เหมาะสมกับฐานะ ไม่ตกเป็นทาสเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวตามกระแสสังคม
           5) ไม่สนับสนุนให้เด็กหมกมุ่นในกามด้วยการแต่งหน้าก่อนวัยอันควร อันนำไปสู่ปัญหามากมายในภายหลัง
 


ประโยชน์จากการใช้ห้องแต่งตัวอย่างถูกต้อง
             1) ทางใจ
               1.1) ตัดใจไม่ให้หลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
               1.2) ตัดใจไม่ให้มัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาว ในความไม่มีโรค ในความมีอายุยืน
               1.3) ตัดใจไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สุรุ่ยสุร่าย
               1.4) ตัดใจสร้างบุญกุศลเป็นประจำ เช่น การทำทาน การรักษาศีล การเจริญ ภาวนา เป็นต้น
               1.5)ไม่ตกเป็นทาสอบายมุข
             2) ทางกาย
               2.1) รู้จักการให้เกียรติเคารพสถานที่
               2.2) รู้จักมารยาทในการเข้าสังคม
               2.3) รู้จักการวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามภาวะและฐานะที่ตนเป็น
               2.4) มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการคิดดี พูดดี และทำดีอยู่เสมอ

 

 

 

หนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027472313245138 Mins