มิตรเทียม

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557


 

 

มิตรเทียม


          คหบดีบุตร คน 4 จำพวกนี้ เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม คือ


          1. คนที่ถือเอาแต่ประโยชนจากผู้อื่นฝ่ายเดียว (คนเห็นแก่ได้) พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็น
มิตรเทียม


          2. คนดีแต่พูด พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม


          3. คนพูดประจบ พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม


          4. คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อม พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม


        อธิบายความ  มิตรเทียม หมายถึง เพื่อนชั่ว หรือ ศัตรูที่อยู่ในคราบมิตรการคบมิตรเทียม คือ การรับเอาความประพฤติเลวๆ ของเพื่อนชั่วเข้ามาไว้ในตัว เป็นเหตุให้หลงทำความชั่วได้ทุกชนิด โดยไม่ละอายบาป และปราศจากสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรี แห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรี แห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจการคบมิตรเทียมไว้รอบตัว จึงมีแต่จะทำให้เราตกต่ำ พระพุทธองค์จึงทรงห้ามไม่ให้
คบมิตรเทียมทั้ง 4 ประเภทนี้


            คหบดีบุตร คนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้ เป็น
มิตรเทียม โดยเหตุ 4 ประการ คือ


            1. เป็นมิตรถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว


            2. เสียน้อย ปรารถนาจะได้มาก


            3. เมื่อตัวเองมีภัยถึงทำกิจของเพื่อน


            4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์


            คหบดีบุตร คนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว เธอพึงทราบว่า ไม่เป็นมิตรแท้ แต่
เป็นมิตรเทียม โดยเหตุ 4 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010691523551941 Mins