ไม่ใช่มิตรแท้

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

   

 ไม่ใช่มิตรแท้

 

          คหบดีบุตร คนดีแต่พูด เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ 4 ประการ คือ


          1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว


          2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังมาไม่ถึง


          3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้


          4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้อง


          คหบดีบุตร คนดีแต่พูด เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม โดยเหตุ 4 ประการนี้แล

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.010788031419118 Mins