ผู้นำหรือผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

 

 

            ในทางกลับกันสมัยใดที่ผู้นำ หรือผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม นอกจากจะไม่มีปัญหาเลวร้ายต่างๆ
เกิดขึ้นแล้ว เรื่องดีงามต่างๆ จะบังเกิดขึ้นทุกด้านอย่างคาดไม่ถึง เข้าทำนองไม่ต้องลงทุนมาก แต่ลงทุนอย่างเหมาะสมถูกต้อง ก็จะบังเกิดผลกำไรเกินควรเกินคาดทีเดียว ดังพระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสแสดงไว้ในสอธัมมิกสูตร1 ซึ่งมีในความโดยย่อ ดังนี้

 

            ถ้าสมัยใดที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม แม้พวกข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลร้ายเป็นลูกโซ่อย่างต่อเนื่องต่อไปอีก คือนักวิชาการและนักธุรกิจก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พฤติกรรมผิดศีลธรรมของผู้คน จะส่งผลให้ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์โคจรไปไม่สม่ำเสมอ ยังผลให้ดาวนักษัตร (เป็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้า) โคจรไม่เที่ยงตรง คืนและวันก็เคลื่อนไป เดือนและข้างขึ้นและข้างแรมก็คลาดไป ฤดูและปีก็เคลื่อนไป ลมก็พัดผัน แปรไป พัดผิดทิศทางไป เป็นเหตุให้เทวดา(เทวดาชั้นล่างๆ เช่น อากา เทวา และรุกขเทวา) ปันป่วน เกิดความขัดเคืองใจ ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาก็ออกรวง และแก่ไม่พร้อมกัน (ในต้นเดียวกันและในท้องนาเดียวกัน) มนุษย์ทั้งหลายจึงต้องบริโภคข้าวที่มีคุณสมบัติทางโภชนาการต่ำ จึงเป็นเหตุให้ 1) อายุ (เฉลี่ย)สั้น 2) ผิวพรรณไม่งาม 3) มีกำลังถดถอย 4) มีความเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย


            ในทำนองกลับกัน ถ้าสมัยใดที่พระราชาตั้งอยู่ในธรรม บรรดาข้าราชการย่อมตั้งอยู่ในธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเป็นลูกโซ่อย่างต่อเนื่องต่อไปอีก นักวิชาการ และนักธุรกิจตั้งอยู่ในธรรม ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็ตั้งอยู่ในธรรม ความประพฤติ อยู่ในศีลธรรมของผู้คน จะส่งผลให้ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ โคจรไปสม่ำเสมอ ยังผลให้ดาวนักษัตรโคจรอย่างเที่ยงตรง คืนและวันก็ตรง เดือนและข้างขึ้นข้างแรมก็ตรง ฤดูและปีก็ตรง ลมก็พัดเป็นปกติ พัดถูกทิศทาง เทวดาทั้งหลายก็อยู่สุขสบาย ไม่มีความขัดเคืองใจ ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาจึงออกรวงและแก่พร้อมกัน มนุษย์ทั้งหลายจึงได้บริโภคข้าวที่มีคุณสมบัติทางโภชนาการสูง จึงเป็นเหตุให้ 1) อายุ (เฉลี่ย) ยืน 2) ผิวพรรณงาม 3) มีกำลังแข็งแรง 

 

       โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนก่อนจบพระธรรมเทศนาพระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงถ้อยคำอุปมาอุปไมยไว้ดังนี้เมื่อฝูงโคข้ามน้ำไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนเมืองนั้น ก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วยหากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์เมื่อฝูงโคข้ามน้ำไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028160730997721 Mins