แหล่งกำเนิดแห่งคุณสมบัติของคนดี

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

 

แหล่งกำเนิดแห่งคุณสมบัติของคนดี

 


          ธรรมะอะไรที่เป็นพื้นฐานก่อให้เกิดคุณสมบัติของคนดีธรรมะที่เป็นพื้นฐานรากเหง้าซึ่งก่อให้เกิดคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ คือสัมมาทิฏฐิ ทั้งนี้เพราะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เมื่อบุคคลมีความเห็นถูกย่อมจะคิดถูก พูดถูก ทำถูก เลือกประกอบอาชีพถูก และทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเป็นขบวนตามมา เนื่องจากมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่หัวขบวนโดยตลอด ดังนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นแหล่งกำเนิดคุณสมบัติของคนดีมากมายหลายประการ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.014076948165894 Mins