อทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ ว่าด้วยการปิดป้องทิศ 6

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 

อทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ ว่าด้วยการปิดป้องทิศ 6

 

 

            อริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศ 6 เป็นอย่างไร คหบดีบุตร เธอพึงทราบทิศ 6 นี้ คือ


           พึงทราบว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า


           พึงทราบว่า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา


           พึงทราบว่า บุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง


           พึงทราบว่า มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย


           พึงทราบว่า ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่าง


           พึงทราบว่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน


           อธิบายความ  ทิศ 6 ตามความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึงบุคคลรอบข้าง6 กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กับตัวเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาจจะอยู่ในฐานะพ่อแม่บ้าง ครูอาจารย์บ้าง คู่ครองบ้าง เพื่อนฝูงบ้าง ลูกน้องบ้าง นักบวชบ้าง โดยแต่ละคนย่อมมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งมิตรแท้และมิตรเทียมแก่ตัวเรา

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079364776611328 Mins