มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 48 อปฺปมาทมูลกา ความไม่ประมาทเป็นมูลราก

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 48

อปฺปมาทมูลกา ความไม่ประมาทเป็นมูลราก
 


รอยเท้าของสัตว์หมดทั้งสากลโลกจะเป็นสี่เท้าสองเท้าไม่เข้าใจต้องประชุมลง
ในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างน่ะเป็นของใหญ่ กว่ารอยเท้าสัตว์อื่นหมดทั้งสิ้น ฉันใดก็ดี

ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลที่ดีน่ะ หมดทั้งสกล พุทธศาสนาหมดทั้งพระไตรปิฎกทั้งหลาย ที่เป็นกุศลนั่น ย่อมมีความไม่ประมาท เป็นมูลรากนั่นแน่     

อปฺปมาทมูลกา มีความไม่ประมาท เป็นต้นเค้า มีความไม่ประมาทเป็นมูลราก

อปฺปมาทสโมสรณา ประชุมลงในความ ไม่ประมาท เหมือนรอยเท้าสัตว์อื่น ประชุมลงในรอยเท้าช้าง ธรรมที่เป็นกุศล ทั้งหมดประชุมอยู่ในความไม่ประมาททั้งนั้น

นี้หลักพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ให้ประมาท เมื่อไม่ประมาท ความดี มีเท่าไรในพระพุทธศาสนา ในธาตุในธรรม ย่อมประชุมลงในความไม่ประมาท
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 16 หน้า 13
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0029957175254822 Mins