วันธรรมชัย

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2557

 

วันธรรมชัย

 

 

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2512 บุคคลสําคัญในแวดวงพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งพึงกระทํานั้นคือการตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย บุคคลนั้นคือ คุณไชยบูลย์ สุทธิผล หรือพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในปัจจุบัน

 

         วันที่ 27 สิงหาคมจึงเป็นวันธรรมชัย วันที่ธรรมะชนะเหนือกิเลส ชนะเหนือกระแสโลก เมื่อบัณฑิตหนุ่มจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เกิดใหม่ในเพศสมณะ ด้วยวัยเพียง 25 ปีเศษ ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนีได้อุทิศชีวิตทุกเวลานาทีให้แก่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ท่านมุ่งหวังให้ชาวโลกเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว เข้าถึงความสงบสุขภายในด้วยการนั่งสมาธิด้วยวิธีง่ายๆ แต่ลึกซึ้งเพียงหลับตาทําสมาธิอย่างเบาสบาย วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายกลางท้อง เมื่อใจเป็นสมาธิ แต่เป็นพลังใจที่เปี่ยมด้วยมหากรุณาต่อชาวโลกทั้งมวล 

 

      พลังสมาธิจะกลั่นใจให้บริสุทธิ์ มีอานุภาพ คิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลพลังสมาธิจะกลั่นกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคน้อย เพราะคนที่จิตบริสุทธิ์จะไม่เติมความเศร้าหมองให้แก่ร่างกายด้วยเครื่อง 

 

       พลังสมาธิจะช่วยให้รวยเร็วรวยแรงขึ้น กล่าวคือ เมื่อเราบริจาคทรัพย์ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้ว ช้าหรือเร็วก็ต้องรวยเป็นอัศวรรย์ “ทาน” เปรียบเสมือนนาวาแห่งทรัพย์ลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ หากไม่มี “สมาธิ” เป็นหางเสือตัวกํากับ กว่านาวาแห่งทรัพย์จะถึงฝั่ง ให้เจ้าของบุญได้ใช้อาจต้องใช้เวลาถึง 7 เดือน หรือ 7 ปี หรือไปส่งผลในภพหน้า แต่คนที่บริจาคทาน และรักการนั่งสมาธิเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อใจเป็นสมาธิ ใจก็จดจ่ออยู่แต่เรื่องบุญกุศลนึกถึงบุญทีไรก็เกิดความปลื้มปีติ ดวงบุญก็ยิ่งขยายจิตก็ยิ่งผ่องใส กําลังแห่งบุญทํางานได้เต็มที่ ปิดช่องทางวิบากกรรม บุญจึงส่งผลได้เร็วขึ้น ไร้อุปสรรค์มาขัดขวาง บางคนรวยอัศจรรย์ทันตาเห็น ไม่ต้องรอไปถึง 7 ปีหรือหลายสิบปี  

 

     หนึ่ง ต้องทําบุญให้ถูกเนื้อนาบุญ คือพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึง 227 ข้อ ผู้ทําสมาธิเจริญภาวนาทุกนาที 

 

      สอง ทรัพย์ที่นําทําบุญต้องบริสุทธิ์ ไม่คดโกงมา ทําเต็มที่เต็มกําลังที่มีอยู่ จํานวนมากน้อยไม่สําคัญ 

 

     สาม ต้องหมั่นนั่งสมาธิแล้วนึกถึงบุญที่เราทําแล้วปลื้มปีติ สมาธิจะช่วยดึงดูดบุญเก่าและบุญใหม่มารวมกันส่งผลเร็วขึ้น เพราะในตัวเราล้วนทําบุญปนบาปข้ามชาติกันมาทั้งนั้น สมาธิช่วยให้เรามีดวงปัญญาสว่างไสวเกิดความละอายเกรงกลัวบาปนึกถึงแต่บุญกุศล ใจตัดขาดลืมเรื่องความผิดพลาดแต่หนหลัง ไม่ทําความชั่วเพิ่ม บาปก็จะอ่อนแรงลง หรือส่งผลช้า 

 

    พระเทพญาณมหามุนี หรือหลวงพ่อธัมมชโย ท่านให้ความสําคัญกับการนั่งสมาธิมากทุกครั้งที่จะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา ท่านจะนําสาธุชนนั่งสมาธิอย่างน้อย 30 นาทีเสมอ โดยเฉพาะเวลาเช้า วันอาทิตย์ต้นเดือน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีพอถึงเวลา 9.30 น. จะมีเสียงแจ่มใส ก้องกังวานของท่านดังขึ้นว่า“บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายขอให้ลูกทุกคนหลับตานั่งสมาธิ” ลูกเล็กเด็กแดงวัยเพียง 3-4 ขวบ เมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อ ก็จะหยุดวิ่งเล่น มานั่งหลับตาทําสมาธิทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาเตือน เป็นภาพที่ทําให้ผู้พบเห็นประทับใจมาก เป็นธรรมชาติงดงาม มีความสงบสุขทุกอนู เมื่อผู้คนนับหมื่นแสนคน มาหลับตานั่งสมาธิหยุดใจนิ่งในแหล่งเดียวกันคือศูนย์กลางกาย

 

     วันธรรมชัยปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นอกจากสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศจะหลั่งไหลมานั่งสมาธิร่วมกัจะมีพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคแด่พระภิกษุที่เจ็บป่วยอาพาธ จะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาว แม้ในยามเจ็บป่วยบุญก็จะส่งผลทําให้เจอหมอดีวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเจอยาดีรักษาโรคให้หายเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ เหมือนอย่างพระพาหุละในสมัยพุทธกาล ท่านบวชเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 80 ปีแล้ว แต่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวถึง 160 ปี โดยไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเพราะก่อนบวชท่านหมั่นถวายยารักษาโรคอยู่เสมอ

 

บทสารคดี รัตนวนาลี

25/08/57

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012693166732788 Mins