อานิสงส์แห่งการถวายผ้ากฐิน

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2557

 
 อานิสงส์แห่งการถวายผ้ากฐิน
         

        การทอดถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ เราได้ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นมหาสังฆทานในท่ามกลางสงฆ์ ผ้าไตรจีวรจะเป็นประดุจผ้าไตรจีวรทิพย์ ที่เลื่อนลอยมาจากนภากาศ แล้วตกลงในท่ามกลางสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงกับภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แล้วแต่ว่าสงฆ์จะเห็นสมควรมอบให้แก่ภิกษุรูปใด การถวายมหาสังฆทานอย่างนี้ เราจะได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปปมาณัง

       ผลบุญที่เกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และบุญส่วนหนึ่งก็จะไปตัดรอนวิบากกรรม วิบากมาร รื้อผังจน เชื่อมสายสมบัติให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายในภพชาติปัจจุบัน และเนื่องจากเป็นกาลทาน เพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตเราก็จะดี มีสมบัติบังเกิดขึ้นในกาลที่เราต้องการเสมอ และบุญนี้ก็ยังจะส่งผลอย่าง มหาศาลในภพชาติต่อๆ ไป ทำให้เราสมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ อุดมไปด้วยที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งคุณสมบัติ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย และพรั่งพร้อมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย

        การที่เราได้ถวายผ้ากฐินหรือผ้าไตรจีวร เราจะมีบุญพิเศษ คือ ภพชาติต่อๆ ไปไม่ว่าจะไปเกิดในที่แห่งใด เราจะไม่ขาดแคลนเรื่องเครื่องนุ่งห่ม เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประณีตสวยงามไปทุกชาติ และจะได้สัมผัสที่นุ่มนวล มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส งดงาม สว่างไสว มีความสุข มีพละกำลัง ยศ อธิปไตย ความเป็นใหญ่ทั้งในมนุษย์และในเทวโลก

       เมื่อได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ หากเป็นชาย ถ้าปรารถนาที่จะบวชเป็นบรรพชิต ก็จะมีผ้าไตรจีวรและอัฐบริขารที่บังเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์ จะได้รับการประทานการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุ อุปสัมปทา อยู่ใต้ร่มบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ ซึ่งในสมัยพุทธกาล มีมหาอุบาสิกาวิสาขา ผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี ที่ได้ครอบครองเครื่องประดับนี้ ท่านมีความงดงามทั้งร่างกายภายนอก และจิตใจภายใน และยังได้บรรลุธรรม ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ซึ่งเราจะสมหวังในทุกสิ่งได้ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมหาทานบารมี ที่เราได้สั่งสมกันเอาไว้อย่างดี แล้วนี้
 
โดย..คุณครูไม่ใหญ่      
 Total Execution Time: 0.0011319160461426 Mins