อปท.ทุกศาสนา รวมใจถวายองค์ราชา

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2549

     จากที่ส่วนราชการ ทั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันจัดงาน “รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี” ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2549 จัดขึ้นที่ จังหวัด ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย ณ สภาธรรมกายสากล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นำหลักการและคำสอนของแต่ละศาสนาไปถือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกศาสนามาแสดงปาฐกถาหลักคำสอนทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นการให้มาแสดงปาฐกถาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ได้เชิญชวนผุ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมงาม โดยพร้อมเพรียงกัน

และในการจัดงานในครั้งนี้ได้ปรึกษากับสำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดงานมาอย่างรอบคอบก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับทุกศาสนา มีเจตนาเพื่อให้บังเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ทั่วทั้งประเทศที่มาร่วมกันกว่า 80,000 คน ตั้งแต่บ่ายของวันที่ 17 กรกฏาคม ที่มาลงทะเบียนเข้ารายงานตัว ปฐมนิเทศและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเข้าพักค้างเตรียมร่วมกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น และจากการเลือกและเข้ามาใช้สถานที่ดังกล่าวนี้ เนื่องด้วยเป็นที่กว้างขวาง รองรับคนได้จำนวนมาก โดยมีพื้นที่ในอาคาร พร้อมจะรองรับกับสภาพภูมิอากาศในฤดูฝน รวมทั้งมีที่จอดรถสะดวก มีห้องน้ำ ห้องสุขา รวมไปถึงสถานที่พักค้างให้พร้อม และเพื่อเป็นการประหยัดอีกด้วย

และตั้งแต่เช้าของวันที่ 18 กรกฏาคม อปท.ได้ร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กับพระภิกษุสามเณรกว่า 1,000 รูป

เวลา 9.00 น.10.00 น. ผู้ร่วมงานเข้าประจำพื้นที่ ที่จัดแบ่งไว้อย่างเป็นระเบียน แบ่งเป็นโซนตามภาคต่าง ๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมฯ และรับชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจร่วมกัน และผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย โดย พระภาวนาวิริยคุณ กล่าวต้อนรับ

เวลา 11.00-12.00 น. เป็นพิธีเปิด โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมชาย สุนทรวัฒน์ และแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ การน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ไว้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

หลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว เป็นกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ และชี้ให้เห็นถึงทุกข์โทษภัยของอบายมุข อันได้แก่ บุหรี่ สุรา เป็นต้น และให้เขียนใบปวารณา เลิกอบายมุขเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งนี้ต่างได้รับความประทับใจซึ่งกันและกัน โดยมีหลาย ๆ สิบท่านก้าวออกมาข้างหน้า เพื่อยืนยันการตัดใจขอเลิกบุหรี่ สุรา อย่างเด็ดขาด ตลอดชีวิตนับจากในเวลานั้นเป็นต้นไป เพื่อสุขภาพของตนเอง ความสุขในครอบครัว และเพื่อถวายในหลวงของปวงชน รวมทั้งได้ร่วมกันลงในใบปวารณาเพื่อละเลิกอบายมุขอีกหลายหมื่นคนอีกด้วย

จากนั้น ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ศาสนา ขึ้นแสดงปาฐกถา ตามด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ. คงศักดิ์ วันทนา แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เวลา 18.00 -19 00 น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร แสดงปาฐกถาหัวข้อ “การนำหลักการและคำสอนทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาประเทศให้เกิดความผาสุกกับประชาชน”

sp490727_2.jpg

      ตามด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยถวายราชสดุดี นำกล่าวถวายพระพร เพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร้องเพลงสดุดีมหาราชา จากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวนกว่า 80,000 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (อปท.) จำนวน 7,854 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นการรวมใจสมัครสมานรวมพลังความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นครั้งแรก สู่สายตาประชาชนทั่วทั้งประเทศจากการถ่ายทอดสดในการจัดกิจกรรมสำคัญในช่วงเวลานี้ด้วย จากงานรวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี ครั้งสำคัญนี้

โดย….โชติกา.

(บรรยายใต้ภาพ)

1.อปท.ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

2.เตรียมตักบาตร

3.ร่วมกันตักบาตร ณ บริเวณสภาธรรมกายสากล

4.พระภิกษุสามเณร เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา

5.ร่วมใจกล่าวถวายพระพร

6.ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นำจุดเทียนชัย

7.อปท.กว่า 80,000 คน รวมใจถวายพระพร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00093051592508952 Mins