ผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นได้ทันที

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2558

 

โย เว อุปฺปติตํ โกธํ รถํ ภนฺตํว ธารเย ตมหํ สารถึ พฺรูมิ รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน ฯ

 

ผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นได้ทันที เหมือนายสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นไว้ได้ ผู้นั้นไซร้เราเรียกว่า นายสารถี ส่วนคนนอกนี้ได้ชื่อว่าเพียง ผู้จับเชือก .

 

Whoso as rolling chariot, checks His anger which has risen up Him l call charioteer others merely hold the reins.

 

 Total Execution Time: 0.0032514135042826 Mins