บทสรุปอานิสงส์ของศีล

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2558

บทสรุปอานิสงส์ของศีล

อานิสงส์ของศีล 

“ สีเลนะ สุคะติง ยันติ

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ

ตัสมา สีลัง วิโสธะเยŽ”

ความหมาย

1. สีเลนะ สุคะติง ยันติ    แปลว่า ศีลทำให้ไปสู่สุคติ

2. สีเลนะ โภคะสัมปะทา แปลว่า ศีลทำให้มีโภคทรัพย์

3. สีเลนะ นิพพุติง ยันติ แปลว่า ศีลทำให้ไปพระนิพพาน

     โดยเฉพาะในข้อ 3 นี้ หมายความว่าศีลมีส่วนทำให้ไปถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่มีศีลก็ไปพระนิพพานไม่ได้ และพระนิพพานมีความหมายเป็น 2 นัยด้วยกัน คือ

1. พระนิพพานขั้นต้น หมายถึง คนที่มีศีลย่อมเกิดความสบายใจจะอยู่ที่ใดก็สงบร่มเย็นเป็นสุข

2. พระนิพพานขั้นสูง หมายถึง ศีลทำให้ผู้รักษาหมดกิเลสผู้ที่หมดกิเลสย่อมได้ไปพระนิพพานทั้งสิ้น

     พระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ แต่จะไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้มีความจำเป็นต้องปฏิบัติไปตามลำดับขั้นตอน คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิ สมาธิเป็นที่ตั้งของ ปัญญา ถ้าไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว สมาธิและปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้

   ดังนั้นจึงต้องรักษาศีลก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อปิดกั้นทุจริตทางกาย และวาจา เป็นผลให้เกิด ความบริสุทธ์ทางกาย วาจา ใจ อันเป็นที่ตั้งแห่งคุณความดีทั้งหลายดังมีภาษิตกล่าวไว้ว่า

      “ ศีลเป็นเขตแดน เป็นเครื่องปิดกั้นทุจริต ทำจิตให้ร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวง เพราะฉะนั้นบุคคลพึง รักษาศีลให้บริสุทธิ์Ž ”

 

 

จากหนังสือ DOU
วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ

 

 Total Execution Time: 0.0016712824503581 Mins