ใจเป็นธาตุสำเร็จ ความสำเร็จอยู่ที่ใจ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ
...อ่านต่อ
การทำทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา มีความสำคัญมากต่อการบรรลุเป้าหมายชีวิต
...อ่านต่อ
สันติภาพของโลกจึงเริ่มต้นจาก สันติสุขภายในของเราเอง
...อ่านต่อ
กิเลสเป็นเครื่องขวางกั้นการเกิดสัมมาทิฏฐิ กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองที่เป็นตัวบั่นทอนคุณภาพใจของเรานั้น อุปมาเหมือนกับเชื้อโรค
...อ่านต่อ
บุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจ ย่อมมีความสุขอย่างเปี่ยมล้นในการดำเนินชีวิต เพราะเขามีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริง ย่อมจะมองโลกได้อย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น
...อ่านต่อ
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีจริง ดีจริง และเข้าถึงได้จริง ขอเพียงเราเอาจริงกับการปฏิบัติ ย่อมได้รับผลสำเร็จอย่างแน่นอน
...อ่านต่อ
สุขอื่นจากความสงบย่อมไม่มี
...อ่านต่อ
อานุภาพแห่งใจที่มีความผ่องใสนั้นไม่อาจจะนับจะประมาณได้ สามารถบันดาลความสุขและความสมปรารถนาได้เป็นอัศจรรย์
...อ่านต่อ
ให้ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ 4 อย่างนี้รวมหยุดเป็นจุดเดียว ในอารมณ์ที่สบาย ที่กลางกายของเรา
...อ่านต่อ
การปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
...อ่านต่อ
สมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธินั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเมื่อฝึกฝนได้ดีแล้วจะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจ
...อ่านต่อ
สมาธิหมายถึง สิ่งที่ทำให้จิตดำรงมั่น ตั้งดิ่งแน่วแน่ ไม่ซัดส่ายไป ไม่ฟุ้งซ่าน สงบ มีความเย็นกายเย็นใจ
...อ่านต่อ
ปัญญาทำให้รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์
...อ่านต่อ
การทำใจให้หยุดนิ่ง ให้สงบ ผ่องใสได้นั้นควรทำทาน และรักษาศีล การเจริญภาวนา ถือเป็น ภารกิจสำคัญของทุกคนที่จะต้องทำให้กลายเป็นวิถีชีวิตให้ได้
...อ่านต่อ
สามารถทำให้ผู้รักษาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะศีลจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดสมาธิ สมาธิจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
...อ่านต่อ
ศีล 8 หรืออุโบสถศีล นั้นมีอานิสงส์มากกว่าเมื่อนำเปรียบเทียบกับทรัพย์สินของพระราชาที่ครองความเป็นใหญ่ถึง16แคว้น
...อ่านต่อ
การสมาทานศีล 8 สามารถเลือกได้ 2 วิธี ตามความเหมาะสมของแต่ละคน สมาทานศีลด้วยตนเอง หรือ ขอสมาทานศีล 8 จากพระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง
...อ่านต่อ
อุโบสถศีลจะสมาทานรักษาเป็นประจำในวันพระ คือ วันขึ้น และแรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ (แรม 14 ค่ำในเดือนขาด)
...อ่านต่อ
องค์แห่งศีล 8 จะทำใจสูงขึ้นเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปการพิจารณาธรรมจะสูงขึ้น จึงเป็นการเดินทางลัดไปสู่พระนิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต
...อ่านต่อ
การรักษาศีล 8 จึงเป็นตัวช่วยปรับใจให้ละเอียดประณีตสูงขึ้น เพื่อน้อมนำใจสู่การประพฤติ พรหมจรรย์ ซึ่งถือว่า เป็นจริยธรรมที่อยู่เหนือกว่าแนวทางการปฏิบัติ
...อ่านต่อ
ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากศีล 5 เป็นพื้นฐานที่มั่นคงของการปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล