ศีล 8 และอุโบสถศีล

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2558

ศีล 8 และอุโบสถศีล

ความหมายของศีล 8 และอุโบสถศีล

     ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากศีล 5 ทั้งยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการปูพื้นฐานที่มั่นคงของการปฏิบัติธรรมต่อไปโดยทั่วไปเราจะใช้คำว่า ศีล 8 เมื่อสมาทานรักษาในวาระพิเศษหรือรักษาอยู่เป็นประจำและจะใช้คำว่าอุโบสถศีลเมื่อสมาทานรักษาในวันพระซึ่งต่างก็มีข้อต้องรักษาเหมือนกันดังนี้ คือ

1. ปาณาติปาตา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์

2. อะทินนาทานา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากการลักทรัพย์

3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์

4. มุสาวาทา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ

5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท

6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากการบริโภคโภชนะในเวลาวิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงแล้วจนอรุณขึ้นมาใหม่

7. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่นต่างๆ อันเป็นข้าศึกแก่การกุศล ตลอดจนลูบไล้ทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม เครื่องทา

8. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี

ตั้งใจงดเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่น และสำลี

 

 


จากหนังสือ DOU
วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ

 

 Total Execution Time: 0.012361601988475 Mins