บทสวดเจ็ดตำนาน นมการสิทธิคาถา

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2558

590316_01.jpg

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดเจ็ดตำนาน

นมการสิทธิคาถา 

     โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามังวะ พุทโธ สุคะโตวิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิเขมัง ชะนะตัง วิเนยยังฯ
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิโหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ
       ธัมโม ธะโช โย วิยะตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิโหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ
         สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโคโย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโกจะ
สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติฯ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิโหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ

 

117770658.jpg
 

คำแปล นมการสิทธิคาถา

    ถ้อยคำนอบน้อมพระรัตนตรัยอันเป็นเครื่องทำให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนา

   ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริงผู้ทรงมีพระปัญญาขจัดมลทินคือโมหะได้แล้ว ผู้เสด็จพ้นไปสู่ที่ดีคือ พระนิพพาน แล้วทรงปลดเปลื้องหมูชนผู้พอจะแนะนำได้ ให้พ้นจากบ่วงแห่งมาร แล้วนำให้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นที่พ้นจากภัยทั้งหลาย ผู้ประเสริฐ ผู้เป็นที่พึ่งและผู้นำของโลก ด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน และขออันตรายทั้งปวง จงถึงความพินาศไป ฯ

   ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระธรรม อันเป็นประดุจธงชัยของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาพระองค์นั้น ซึ่งเป็นธรรมอันแสดงทางแห่งคสามบริสุทธิ์แก่ชาวโลก เป็นคุณธรรมอันนำหมู่สัตว์ให้พ้นจากทุกข์ เป็นเครื่องคุ้มครองผู้ทรงธรรมที่ประพฤติดีแล้ว เป็นเครื่องนำความสุขและความสงบมาให้ เป็นธรรมอันประเสริฐ เป็นเครื่องทำลายโมหะ และระงับความเร่าร้อนใจด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชแห่งพระธรรมนั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน และขออันตรายทั้งปวงจงถึงความพินาศไป ฯ

    ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์ผู้เป็นทหารประกาศพระสัทธรรมดำเนินตามรอยองค์จอมทัพคือพระบรมศาสดาที่เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้ชนะอุปกิเลสอันหยาบช้าของโลก และเป็นผู้อันทำใจสงบได้ด้วย ช่วยให้ผู้อื่นได้รับความสงบด้วย เป็นผู้ทำให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ดีแล้ว เป็นพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ เป็นผู้มีศีลและความเห็นอันเสมอกัน ด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชแห่งพระอริยสงฆ์นั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน และขออันตรายทั้งปวง จงถึงความพินาศไป ฯ

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube blc4monk 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010781327883403 Mins